فایل رایگان ارزيابي ترکيبات آروماتيک چند حلقهايي (PAHs)در آبهاي ساحلي خليج فارس- بوشهر (کانال سلطاني)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي ترکيبات آروماتيک چند حلقهايي (PAHs)در آبهاي ساحلي خليج فارس- بوشهر (کانال سلطاني) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ایی (PAHs) به دلیل اثرات مخرب زیست محیطی و جهش در موجودات زنده، به عنوان آلاینده آلی حائز اهمیت هستند. در این تحقیق میزان 16 ترکیب PAHs و منبع آنهادر آبهای خلیج فارس (بوشهر-کانال سلطانی) در دو فصل گرم و سرد مطالعه شده است. بدین منظور پس از انتقال نمونه های آب (تحت دمای (4 ° C به آزمایشگاه، ترکیبات PAHs با استفاده از روش استخراج مایع- مایع از نمونه ها جدا شده و در نهایت با استفاده از دستگاه GC-MS غلظت ترکیبات مختلف PAHs آنالیز شد. درصد بازیافت این ترکیبات 85 درصد بود. میزان هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ایی در نمونه های آب در دو فصل گرم و سرد دارای اختلاف معنیدار بودند(.(p<0.05 محدوده غلظت این ترکیبات در تابستان و زمستان به ترتیب 2,58- 2,80 ng/l و 3,63- 3,86 ng/l بود. این مقادیر کمتر از مقادیر به دست آمده در سایر مناطق بودند. نتایج به دست آمده نشان دهنده دو منشا پتروژنیک (نفتی) و پایرولیتیک (سوختی) برای این ترکیبات بود. همچنین فراوانی ترکیبات سه و چهار حلقه ایی PAHs از دو، پنج و شش حلقه ایی بیشتر بود.

لینک کمکی