فایل رایگان ارزيابي شرايط آلودگي و بوم شناسي مناطق نوزادگاهي ميگو با استفاده از آزمون مولفه هاي اصلي (خور لافت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي شرايط آلودگي و بوم شناسي مناطق نوزادگاهي ميگو با استفاده از آزمون مولفه هاي اصلي (خور لافت) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

زیستگاه های ساحلی نظیر خورها و جنگلهای مانگرو ازجمله محیطهای هستند که به طور خاص تحت تاثیر گسترده آلایندهای ناشی از افزایش فعالیتهای انسانی قرار میگیرند. بسیاری از میگوهای تجاری استان هرمزگان مراحل لاروی و جوانی خود را در این زیستبومها سپری و سپس به صیدگاه ها مهاجرت نموده و به جمعیت مادری میپیوندند. جهت مطالعه توام فاکتورهای زیستی و غیر زیستی بر زیتوده میگوها در خور لافت هرمزگان از آزمون تجزیه مولفه های اصلی در سال 1396استفاده شد. نتایج مربوط به شاخص KMO، در آزمون مولفه های اصلی در خورلافت 0/63 و آزمون بارتلت معنیدار بوده که نشاندهنده مناسب بودن داده ها برای انجام این آزمون میباشد. نتایج نشان داد که در بین مولفه های تشکیل شده با مقادیر ویژه بالاتر از واحد در این آزمون، چهار مولفه برای خور لافت برای تفسیر و تبیین تغییرات واریانسها جهت شناسایی مهمترین متغییرهای موثر بر فراوانی زیتوده میگوها و میگو موزی قابل انتخاب میباشد. بررسی ضرایب عاملی مربوط به هر یک از متغییرها نشان داد که درخور لافت اکسیژن محلول (0/93)،نیتریت (-0/785)،فسفات (0/982)،(-0/986)N:P، سرب (0/966)، آهن (0/881)،(-0/93)TPH، فیتوپلانکتون (0/767) زیتوده میگو (0/756)، زیتوده میگوموزی (0/916)، بهعنوان مهمترین عوامل تاثیرگذارنتیجهگیری شد. نتایج این آزمون نشان داد درخورلافت هیدروکربنهای نفتی کل و فلزات سنگین در کنار برخی از فاکتورهای اکولوژیک بیشینه تاثیر خود را بر زیتوده اجتماع میگوها داشته اند، لذا به منظور مدیریت پایدار ذخایر میگوی استان کنترل این آلاینده ها دراین خور پیشنهاد می گردد.

لینک کمکی