فایل رایگان استفاده از شاخص اکولوژيک ABC در ارزيابي زيست محيطي کانالهاي مجاور استخرهاي پرورش ميگو در خورتياب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان استفاده از شاخص اکولوژيک ABC در ارزيابي زيست محيطي کانالهاي مجاور استخرهاي پرورش ميگو در خورتياب :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

به منظور ارزیابی کیفی رسوبات از نظر آلودگی نمونه برداری در حوضه آبهای تیاب بصورت فصلی به مدت یک سال از پاییز 94 لغایت تابستان 95 صورت گرفت. در خور چهار ایستگاه در نظر گرفته شده است که ایستگاه اول در بین تیاب شمالی و تیاب جنوبی، ایستگاه دوم متمایل به تیاب جنوبی و ایستگاه سوم واقع در شاخه فرعی کانال آبدهی و ایستگاه چهار در شاخه آبدهی خور طراحی شد. از شاخص اکولوژیک مبتنی بر فراوانی و وزن اجتماعات بنتیک یا ABC در ارزیابی زیست محیطی کانالهای مجاور استخرهای پرورش میگو استفاده شد.. در طول این بررسی مجموع 48 بار عملیات نمونه برداری تعداد 32025 فرد بنتوز و میانگین 696±661 فرد در متر مربع متعلق به 88 گونه شناسایی و شمارش شدند. بررسی مکانی تراکم ماکروبنتوز که در چهار ایستگاه انجام شد نشان داد که ایستگاه چهار با میانگین 1467 فرد در متر مربع دارای بیشترین تراکم و پس از آن ایستگاه سه، یک و دو به ترتیب با تعداد 652، 393 و 223 فرد در متر مربع در رتبه های بعدی قرار دارند. بررسی شاخص ABC نشان داد که در هر چهار ایستگاه منحنی فراوانی در بالای منحنی وزن قرار دارد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تمام مناطق مورد مطالعه تحت تاثیر استرس ناشی از پسابهای حاصل از استخرهای پرورش میگو هستند.

لینک کمکی