فایل رایگان بررسي پلانکتون هاي جانوري در آبهاي ساحلي شهر بندرعباس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي پلانکتون هاي جانوري در آبهاي ساحلي شهر بندرعباس :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

این تحقیق به منظور دستیابی به روند تغییرات برخی از عوامل زیستی آبهای ساحلی شهر بندرعباس از مهرماه 1392 به مدت یکسال به انجام رسید. بدین منظور در آبهای ساحلی بندر عباس 5 ایستگاه به صورت ده روز یکبار نمونهبرداری بعمل آمد. برای بررسی پلانکتون جانوری 20 لیتر آب دریا برداشت و سپس با استفاده از تور پلانکتون گیر 55 میکرون فیلتر گردید، و نمونه ها با فرمالین 4 درصدتثبیت گردید. در این تحقیق، 10 شاخه و 10 رده از پلانکتونهای جانوری شناسایی گردید که شامل پاروپایان، نرمتنان، پیکانیان، سارکوماستیگوفورا (آمیب ها- تاژکداران) ، نیمه طنابداران، کرمهای پهن، کرمهای نواری، خارپوستان، مژه داران و گرانولوریتیکا بود. بررسی تغییرات فصلی جوامع پلانکتونهای جانوری نشان دادکه در تمام فصول، بندپایان نسبت به سایر گروه ها از تراکم بالاتری برخوردار بودند. در طی دوره بررسی، ناپلیوس سخت پوستان و پاروپایان به ترتیب با 78 و 21 درصد بیشترین درصد فراوانی را بخود اختصاص داده اند، در میان پاروپایان Calanoida با 68/5 درصد دارای بیشترین درصد فراوانی بوده است. در رتبه های بعدی به ترتیب Harpacticoida ، Cyclopoida و Poecilostostomatoida قرار داشتند نتایج آزمون آنالیز واریانس حاکی از این است که میانگین تراکم زئوپلانکتونها در ایستگاه های و همچنین فصول مختلف اختلاف معنی داری را نشان می دهد(.(P 0/05 افزایش راسته Harpacticoida بعنوان یکی از شاخص های آلودگی در این تحقیق نسبت به نتایج تحقیق سایر محققین در همین منطقه، حاکی ازسوق منطقه بسمت آلودگی می باشد.

لینک کمکی