فایل رایگان بررسي جلبک هاي داراي پتانسيل شکوفايي در استخر پرورش ميگو وانامي (Litopenaeus vannamei)در ساحل فرح آباد (درياي خزر)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي جلبک هاي داراي پتانسيل شکوفايي در استخر پرورش ميگو وانامي (Litopenaeus vannamei)در ساحل فرح آباد (درياي خزر) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

سیانوباکترها از جمله (Oscillatoria) اگرچه در استخرهای پرورشی مشاهده می شوند ولی از اثرات سمی این موجودات در استخرهای پرورش میگو گزارشاتی وجود دارد. ماکروجلبکها از جمله Cladophora glomerata نیز علی رغم توان تولیدات اولیه دارای توان رشد فرصت طلبانه است که می تواند سبب بروز اثرات نامطلوب در استخر پرورش میگو شود. مطالعه حاضر با توجه به نقش دو گانه جلبکها (نولیدات اولیه و اثرات نامطلوب زیستی و اکولوژیکی) به بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و جلبکی آب در استخر پرورش میگو با آب لب شور دریای خزر، پرداخته است. طبق نتایج در آب دریا و استخر میزان دما، اسیدیته و شوری بترتیب ( -31 C 25، (29 ، 7-8/6)، (8/51 و( 6/5-10/5، ( 8/51 بود. تراکم کل فیتوپلانکتون 51 میلیون سلول/مترمکعب در آب ساحل فرح آباد بدست آمد. سه شاخه غالب کلروفیتا، سیانوفیتا و باسیلاریوفیتا بترتیب 65، 17 و 16 درصد از تراکم کل فیتوپلانکتون را شامل شدند. بر اساس نتایج بدست آمده، تراکم فیتوپلانکتون در استخر کمتر از آب ساحلی بود و سیانوفیتا، بخش عمده ای از تراکم کل فیتوپلانکتون را شامل شد ولی ماکروجلبک (کلادوفرا) بدلیل فیلتر شدن آب قبل از ورود به استخر کاهش قابل ملاحظه ای در استخر داشت. بطورکلی در استخر مورد مطالعه وضعیت بیولوژیکی استخر در مخاطره شکوفایی میکرو و ماکروجلبک قرار نگرفت، اما شواهد بیانگر پتانسیل زیادی اسیلاتوریا و کلادوفورا برای رشد در استخر پرورش میگو در منطقه مورد مطالعه بود. لذا میزان مناسب غذادهی و مدیریت صحیح استخر نقش مهمی در عدم بروز مشکل شکوفایی جلبکی و بازدهی مطلوب (رشد مناسب میگو) در دوره پرورش دارد.

لینک کمکی