فایل رایگان بررسي حضور سه ويروس WSSV، IHHNV و TSV در ميگوهاي پرورشي و سخت پوستان وحشي در چوئبده – آبادان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي حضور سه ويروس WSSV، IHHNV و TSV در ميگوهاي پرورشي و سخت پوستان وحشي در چوئبده – آبادان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

از آنجایی که در سالهای 1387 و 1389مزارع پرورشی استان مجددا دچار تلفات ناشی از WSSV گردیدند احتمال آن میرفت که ویروس به ذخایر بومی منطقه منتقل شده و هر ساله با شروع دوره پرورش باعث تلفات در میگوهای پرورشی شود. لذا اطمینان از وجود یا عدم وجود این ویروسها در آبزیان منطقه و میگوهای پرورشی و شناسایی عواملی که می توانند این ویروسها (WSSV,TSV,IHHNV) را در خود حفظ کرده بسیار حائز اهمیت میباشد. بدین منظور در طول دوره پرورش در سالهای 1389و 1390از 11 مزرعه فعال بر اساس تراکم مزارع و 46 استخر نمونه برداری ، بصورت دو هفته یکبار و از پست لاروهای 100) پست لارو) 3مرکز تکثیر فعال در منطقه قبل از ذخیره سازی نمونه برداری شد . مجموعا از تعداد 140 میگوی وانامی در مزارع پرورشی نمونه برداری گردید همچنین از رودخانه بهمنشیر به صورت ماهیانه از دو ماه قبل از شروع دوره پرورش تا پایان دوره آزمایش( 3 ماه پس از پایان دوره پرورش) از ابتدای سایت پرورش میگو تا انتهای سایت (روبروی کانال آبرسان(C5 توسط تور ترال نمونه گیری صورت گرفت .در مجموع 12 بار از رودخانه بهمنشیر نمونه برداری شد که بیش از 120 قطعه میگوی وحشی و خرچنگ جهت آزمایشات مربوطه جمع آوری گردید . و نمونه ها با استفاده از روش مولکولی (کیت (Iq2000 و آسیب شناسی برای شناسایی ویروسهای WSSV، IHHNV و TSV مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در میگوهای وحشی رودخانه بهمنشیر چندین بار ویروس لکه سفید از فرم شدید تا خیلی خفیف شناسایی گردیداما در خرچنگها هیچ موردی از حضور ویروس مشاهده نگردید. در پست لاروها قبل از ذخیره سازی نیز فقط یک مورد از فرم خیلی خفیف ویروس لکه سفید مشاهده شد. در میگوهای پرورشی نیزموارد زیادی از حضور ویروس لکه سفید شناسایی شد که از فرم خیلی خفیف تا فرم شدید را شامل میشد که آزمایشات آسیب شناسی نیز حضور بیماری لکه سفید را تایید کرد عامل بیماریزای TSV در میگوهای پرورشی فقط 2 مورد آنهم به فرم خیلی خفیف ردیابی شد عامل بیماریزایIHHNV در هیچ یک از میگوهای وحشی، خرچنگ های صید شده از رودخانه بهمنشیر، پست لاروها قبل از ذخیره سازی و میگوهای پرورشی شناسایی نشد حضور ویروس لکه سفید را در میگوهای پرورشی و وحشی و ویروس TSV را فقط در دو مورد از میگوهای پرورشی نشان داد ولی هیچ موردی از حضور ویروس IHHNV مشاهده نگردید.

لینک کمکی