فایل رایگان بررسي روابط مختلف طولي وزني در ميگوي موزي (Penaeus merguiensis) در صيدگاه هاي آبهاي استان هرمزگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي روابط مختلف طولي وزني در ميگوي موزي (Penaeus merguiensis) در صيدگاه هاي آبهاي استان هرمزگان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

بررسی ذخائر میگو موزی در سالهای 1395 و 1396 در صیدگاه های میگو هرمزگان حد فاصل آبهای مناطق سیریک تا کلاهی، کلاهی تا دارسرخ، دارسرخ تا هرمز، هرمز تا کشتی سوخته و کشتی سوخته تا طولا در اعماق زیر 5 متر، 5 تا 10 متر، 10 تا 20 متر و بیشتر از 20 متر بصورت ماهانه انجام گرفت. برای انجام این کار از شناورهای محلی مجهز به تورترال کف میگو (با اندازه چشمه 2 cm در کیسه تور) و به روش مساحت جاروب شده 1 استفاده گردید. تعداد کل ایستگاه ها برای هر شناور در هر گشت 25 مورد بوده که بطور تصادفی انتخاب شده اند. نمونه های به دام افتاده در هر ایستگاه پس از ثبت موقعیت صید (GPS) و تفکیک گونه ها از یکدیگر، برای زیست سنجی به آزمایشگاه سخت پوستان پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان انتقال داده شد. نمونه ها بصورت ماهیانه و با استفاده از تور ترال کف لنج های صیادی گرفته شد. نتایج حاصل از بررسی رابطه طول – وزن برای هردو جنس نر و ماده میگو موزی نشان می دهد که مقادیر a وb به ترتیب 0/0016 و (r2 =0/936) 2/7927 بدست آمد. رابطه بین طول کاراپاس و وزن Wg =0/0016 × C.Lmm2/7927 محاسبه گردید. آزمون T وجود اختلاف معنی داری را بین مقدارb بدست آمده (b = 2/7927) و عدد 3 نشان داد که نشان دهنده رشدآلومتریک است(.(P> 0.05رابطه طول – وزن در جنس نر((Wg =0/0014 × C.Lmm2/8453 نشان دادکه مقادیر a وb به ترتیب 0/0014 و (r2 =0/9073) 2/8453 بدست آمدوآزمون T اختلاف معنی داری را بین مقدارb بدست آمده((b = 2/8453 و عدد 3 نشان دادکه بیانگر رشد آلومتریک می باشد.رابطه طول – وزن در جنس ماده(× C.Lmm2/8231 (Wg =0/0014 نشان داد که مقادیر a وb به ترتیب 0/0014 و (r2 =0/9573) 2/8231 بدست آمدوآزمون T وجود اختلاف معنی داری را بین مقدارb بدست آمده((b = 2/8231 و عدد 3 نشان دادکه بیانگر رشد آلومتریک است. میزان r2 حاصل از این معادله ها نشان دهنده بالا بودن ضریب همبستگی بین طول و وزن آبزی می باشد.

لینک کمکی