فایل رایگان بررسي ميزان شاخص ژنتيکي مولدين ميگوهاي سفيد غربي وارداتي مراکز تکثير استان بوشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ميزان شاخص ژنتيکي مولدين ميگوهاي سفيد غربي وارداتي مراکز تکثير استان بوشهر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان شاخصهای ژنتیکی مولدین میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) واراداتی و پرورشی مراکز تکثیر استان بوشهر بمنظور پیشگیری از افزایش ضریب همخونی در نتاج حاصله از آنها بود. به دلیل عدم صدور مجوز جمع آوری پیش مولد از مزارع پرورش میگو در سال 94 مراکز تکثیر بخش خصوصی طی دو سال متوالی اقدام به وارادات مولد نمودند، از این رو بر اساس بررسیهای صورت گرفته ذخیره مولدین کشور در طی سالهای 95 و 96 شامل مولدین واراداتی از کمپانی مولوکائی هاوایی (F0-95, F0-96) و نتاج پرورش یافته حاصل از مولدین وارداتی سال (F1-9 6) 95 بود. پس از نمونه گیری بافت عضلانی و استخراج ماده ژنتیکی آنها، تکثیر توالیهای تکرار شونده بر روی ژنوم با استفاده از پرایمرهای میکروساتلایت و دستگاه ترموسایکلر صورت پذیرفت. در ادامه پس از انتقال محصول PCR بر روی ژل پلی آکریل آمید شاخصهای ژنتیکی مولدین نسلهای مختلف شامل فراوانی آلل های موثر و واقعی، هتروزیگوسیتی مورد انتظار، هتروزیگوسیتی مشاهده شده و ضریب هم خونی تعیین شد . نتایج حاکی از آن بود که حاکی از آن بود که میانگین فراوانی آلل های واقعی و تنوع ژنتیکی در نتاج پرورشی حاصل از مولدین وارداتی (F1-96) بطور معنی داری بیشتر از مولدین وارداتی بود. همچنین بیشترین میزان ضریب هم خونی در مولدین وارداتی (F0-96) 96 محاسبه شد این در حالی بود که در میزان این شاخص در مولدین پرورشی (F1-96) 96 و وارداتی (F0-95) 95 هیچگونه اختلاف معنیداری مشاهده نشد.

لینک کمکی