فایل رایگان بررسي و مقايسه اسيدهاي چرب در ميگوي ببري سبز و دو گونه ماهي (شير و شوريده) از آبهاي خليج فارس- بوشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي و مقايسه اسيدهاي چرب در ميگوي ببري سبز و دو گونه ماهي (شير و شوريده) از آبهاي خليج فارس- بوشهر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

بافت ماهی و میگو منبع اصلی اسیدهای چرب غیر اشباع (PUFA) به ویژه اسیدهای چرب ضروری مانند امگا-( 3w) 3 و امگا-6 ( 6w ) میباشد. در تحقیق حاضر اسیدهای چرب در بافت میگوی ببری سبز و دو گونه ماهی (شیر و شوریده) بررسی شده است. این گونه ها از آبهای جنوب غربی خلیج فارس-بوشهر (عرض شمالی: 50° 51و طول شرقی: : ( 28° 59 صید شده اند. نتایج نشان داد که گونه های آبزی مورد مطالعه منبع خوبی برای اسیدهای چرب غیر اشباع به ویژه امگا-3 میباشند. در بافت هر یک از گونه ها روند اسیدهای چرب به ترتیب SFA% > MUFA% > PUFA% بود. همچنین اختلاف معنیدار میان مقادیر اسیدهای چرب گونه های مورد بررسی وجود داشت .(p<0.05) بدین ترتیب که میگوی ببری سبز نسبت به دو گونه ماهی شیر و شوریده دارای SFA% بیشتر و PUFA% و MUFA% کمتری بود و همچنین ماهی شیر در مقایسه با ماهی شوریده دارای PUFA% بیشتر و SFA% و MUFA% کمتری بود. به طور کلی به دلیل میزان امگا-3 و نسبت 6w / w3 در بافت عضله، این گونه ها منبع با ارزشی از اسیدهای چرب برای مصرف انسان میباشند.

لینک کمکی