فایل رایگان بررسي وضعيت عوامل غير زيستي در آب ورودي،کانالهاي آبرسان و استخرهاي پرورش ميگوي وانامي (Litopeneus vannamei) در چوئبده آبادان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي وضعيت عوامل غير زيستي در آب ورودي،کانالهاي آبرسان و استخرهاي پرورش ميگوي وانامي (Litopeneus vannamei) در چوئبده آبادان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

این مطالعه به دلیل افزایش فعالیت کارگاه های پرورشی میگو در چوئبده آبادان و ضرورت بررسی فاکتورهای کیفی آب جهت رشد مطلوب میگوهای در حال پرورش و تعیین بار آلودگی تخلیه شده به محیط زیست صورت گرفته است.در این بررسی، تعداد 14 ایستگاه بر روی رودخانه، کانالهای آبرسان، استخرهای پرورشی میگو و زهکش خروجی انتخاب گردیده اند. نمونه برداری از دو ایستگاه واقع بر رودخانه در طول یکسال و از فروردین تا اسفند ماه سال 1392 و در کانال های آبرسان و استخرهای مجاور در طول دوره پرورش یعنی از تیرماه تا شهریور ماه صورت گرفته است.اندازه گیری برخی از پارامترها از قبیل دمای آب و pH با استفاده از دستگاه مولتی پارامتر Hach در محل و اندازه گیری سایر پارامترها طبق روشهای استاندارد در آزمایشگاه صورت گرفته است.نتایج حاصل از پارامترهای فیزیکو شیمیایی نشان دادکه بیشترین میزان اکسیژن محلول 10/66 ppm و بیشترین مقدار ppm) (9/97BOD5 میباشد. pH در محدوده 9-7/5 قرار داشت. دامنه نیترات و نیتریت در پساب، به ترتیب از حداقل 4/86 ppm تا حداکثر51/47 ppm و از حداقل صفر تا حداکثر2/05 ppm بود. بیشترین مقدار فسفات 3/93 ppm بود. کمترین مقدار شوری در رودخانه برابر 1/95 ppt و بیشترین مقدار آن در پساب برابر61/71 ppt و مقدار قلیائیت تام در دامنه 2/57-4/5 meq/l اندازه گیری شده اند. بررسی نتایج حاصل نشان میدهد که مقادیر pH ، DO ، BOD5 و فسفات در پساب مزارع وانامی از حد مجاز و استاندارد قابل قبول برای پساب کمتر بوده است.

لینک کمکی