فایل رایگان بيماري مزمن سندروم نرمي پوسته در ميگوهاي سفيد غربي پرورشي استان بوشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بيماري مزمن سندروم نرمي پوسته در ميگوهاي سفيد غربي پرورشي استان بوشهر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

هدف از انجام این مطالعه شناسایی عوامل ایجاد کننده بیماری نرمی پوسته در میگوهای پرورشی سفید غربی ( Litopenaeus (vannamei بود. در این مطالعه نمونه گیری از میگوهای پرورشی استان بوشهر با میانگین وزنی 14-17 گرم در روزهای 120-140 پرورش انجام شد. بررسی لام مرطوب تهیه شده از میگوهای مبتلا به سندروم نرمی پوسته حاکی از وجود فولینگ و تجمع فراوان انگلهای تک یاخته زوتامینیوم بر روی اسکلت خارجی و رشته های آبششی بود. همچنین در کشت باکتریایی تهیه شده از میگوهای مبتلا باکتری جنس ویبریو پاراهمولیتیکوس (Vibrio sp.) جداسازی شد. یافته های بدست آمده از کشت قارچی حاکی از رشد قارچ جنس آسپرژیلوس (Aspergillus sp.) بود. با توجه به مشاهدات صورت گرفته شاید بتوان عنوان نمود که از مهمترین دلایل ایجاد بیماری سندروم مزمن نرمی پوسته در استخرهای پرورشی میگوی افزایش تراکم ذخیرهسازی میگوها در استخر به بیش از 35 قطعه در هر متر مربع، عدم تهیه به موقع غذا، عدم تغذیه به موقع میگوها، استفاده از غذای بیکیفیت و افزایش مواد دفعی در کف استخر باشد که شرایط را برای رشد عوامل بیماریزای فوق مهیا ساخته میسازد. از این رو به دلیل ضعیف شدن میگوها مبتلا به این بیماری و افزایش حساسیت آنها به عوامل بیماریزا همراه با افزایش خودخوری، کاهش معنیداری در بازماندگی میگوهای پرورشی به میزان -60 55 درصد مشاهده شد.

لینک کمکی