فایل رایگان پلي هيدروکسي بوتيرات((PHB در سيستم بايوفلاک((Biofloc رويکردي نوين بعنوان بيوکنترلر((Bio controller در سيستمهاي نوين پرورشي آبزيان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پلي هيدروکسي بوتيرات((PHB در سيستم بايوفلاک((Biofloc رويکردي نوين بعنوان بيوکنترلر((Bio controller در سيستمهاي نوين پرورشي آبزيان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

بیماری یکی از عوامل محدود کننده برای صنعت آبزیپروری است. با توجه به رشد صنعت تکثیر و پرورش میگو، شیوع بیماریها عامل اصلی کاهش تولید در طی دو دهه گذشته بوده است. شیوع بیماریها تنها از حضور یک پاتوژن در سیستم ناشی نمی شود، بلکه وضعیت بهداشتی و ایمنی زیستی آبزیان کشت شده در ترکیب با شرایط محیطی غیرمستقیم همچنین از عوامل بروز و نیز پیشگیری از بیماری است. تاکنون مطالعات بسیار کمی از پتانسیل ایمنی موجود در تکنولوژی بایوفلاک((BFT مورد بررسی قرار گرفته است، اگر چه به طور گستردهای مطالعاتی انجام شده است که میکروارگانیسمها، اجزای سلولی آنها و یا متابولیتهای آنها می توانند به عنوان ایمنی سازنده عمل کنند که سیستم ایمنی بدن را تقویت میکند و حفاظت بیشتری را در برابر بیماریها ایجاد میکند کراب و همکاران نشان دادند که تکنولوژی بایوفلاک یک روش جایگزین ممکن برای مبارزه با باکتریهای بیماری زا در حوزه آبزی پروری است. اختلال در کوئوروم سنسینگ((Quorum sensing باکتریایی، ارتباط سلول به سلول و بوسیله مولکولهای سیگنالی کوچک، به عنوان یک استراتژی جدید برای کنترل عفونتهای باکتریایی در حوزه آبزی پروری پیشنهاد شده است. یکی دیگر از ویژگیهای جالب از سیستم بایوفلاک توجه به اثرات بیوکنترلی((bio control آن است که بواسطه وجود پلیهیدروکسی بوتیرات(poly- - )(PHB (hydroxybutyrate در محیط کشت توانایی تجمع و ذخیره سازی پلیهیدروکسی بوتیرات در باکتریها می باشد. پلی هیدروکسی بوتیرات در محیط و تجمع یافته در باکتریها اثرات مثبتی را در محافظت از آبزیان از عفونتهای باکتریایی نشان داده است.

لینک کمکی