فایل رایگان پهنه بندي ذخاير ميگو با استفاده از تلفيق اطلاعات ماهواره اي و مکاني در آبهاي استان بوشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پهنه بندي ذخاير ميگو با استفاده از تلفيق اطلاعات ماهواره اي و مکاني در آبهاي استان بوشهر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف پهنه بندی ذخایر میگو در آبهای استان بوشهر و تعمیم آن به کل آبهای ایرانی خلیج فارس و ارتقای سیستم مدیریت ذخایر این آبزی ارزشمند با استفاده از داده های ماهواره ای دمای سطحی آب و کلروفیل، و تلفیق آن با داده های مکانی صید به ازای واحد تلاش میگو (CPUE) در 27 ایستگاه در آبهای استان بوشهر حدفاصل راس الشط تا مطاف در سال های 1381 تا 1397 انجام گردید. نقشه دمای سطحی، کلروفیل و داده های صید میگو به ازای واحد تلاش((CPUE رسم و با بکارگیری روش ضریب همپوشانی، اطلاعات موجود تلفیق شد. نتایج آنالیز رگرسیون خطی و ضریب همبستگی نشان دهنده رابطه معنی دار قوی و مثبت بین مقادیر طولانی مدت شاخص عکس همپوشانی دمای سطحی آب دریا-کلروفیل- CPUE و ضریب همپوشانی دمای سطحی آب دریا-کلروفیل با میزان تلاش صیادی میگو در مناطق شمالی خلیج فارس در آبهای استان بوشهر است. براساس نتایج بدست آمده مناطق بالقوه صیادی میگو در آبهای استان بوشهر به ترتیب شامل؛ محدوده نخیلو، رود مند، راس خان، مطاف، هلیله و رستمی می باشند.

لینک کمکی