فایل رایگان تاثير کلسترول بر رسيدگي جنسي مولدين ميگوي سفيد غربي (Litopenaeus vannamei)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير کلسترول بر رسيدگي جنسي مولدين ميگوي سفيد غربي (Litopenaeus vannamei) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

تاکنون تحقیقات متعددی بر روی غذای میگوهای خانواده پنائیده و بررسی اثر هر یک از اجزاء جیره بر مراحل مختلف زیست این جانوران انجام گرفته است. با توجه به اینکه غذای مصرفی بیشترین سهم هزینهای را در غالب مراکز مولد سازی به خود اختصاص میدهد، بهینه نمودن فرمولاسیون غذای مصنوعی مولدین، قادر است علاوه بر افزایش توان مدیریتی مسئولان مراکز تکثیر و مولد سازی در شرایط مختلف میزان رشد، بلوغ و رسیدگی جنسی را با حداقل هزینه و بیشترین راندمان بهبود ببخشد.کلسترول یکی از ترکیبات ضروری در متابولیسم بسیاری از جانوران محسوب می شود . اهمیت این ماده به عنوان پیش نیاز تولید هورمون های استروئیدی از جمله هورمونهای دخیل در پوست اندازی و رسیدگی جنسی سخت پوستان توسط محققین به اثبات رسیده است. با این حال میزان مناسب این ترکیب در جیره غذایی مولدین میگو همچنان مورد بحث بوده است.در این تحقیق میزان مناسب کلسترول مصرفی در خوراک مولدین میگوی گونه سفید غربی( ( Litopenaeus vannamei در چهار تیمار 1،0,5و1,5 درصد و شاهد در خصوص تاثیر بر سرعت رسیدگی جنسی و پوست اندازی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت و تعیین مراحل مختلف رسیدگی از طریق تعیین شاخص گنادوسوماتیک ( GSI) انجام شد.در پایان، با مقایسه تیمارها در ارتباط با درصد پوست اندازی بیشترین درصد رسیدگی جنسی و شاخص گنادوسوماتیک، مناسب ترین میزان درصد افزایش کلسترول به جیره، 1 درصد تعیین گردید.

لینک کمکی