فایل رایگان تاثير نانوذرات نقره کلوئيدي بر فلور ميکروبي ميگوي وانامي (Litopenaeus vannamei)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير نانوذرات نقره کلوئيدي بر فلور ميکروبي ميگوي وانامي (Litopenaeus vannamei) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

در این مطالعه اثرات نانوذرات نقره کلوئیدی نانونسید بر فلور باکتریایی کل و باکتریهای ویبریو آبشش، عضله و محیط آب پرورشی میگوی وانامی مورد بررسی قرار گرفت. پست لاروهای میگوی پا سفید غربی در داخل مخازن با حجم آب 5 لیتر به تعداد 12 قطعه در هر تیمار، در 3 تیمار با غلظتهای مختلف نانوذرات نقره تیمار (0/97 mg/L AgNP) % 25LC50) : 1، تیمار mg/L ) %50LC50) : 2 (1/95 AgNP و تیمار ((2/92 mg/L AgNP) %75LC50) :3 و یک تیمار نیز به عنوان تیمار شاهد (در مجموع 4 تیمار و هر کدام با 3 تکرار) تقسیمبندی شدند و تا پایان دوره به مدت 14 روز با نانوذرات نقره مواجه ه شدند. طبق نتایج با افزایش غلظت نانوذرات نقره بار باکتریایی کل و تعداد ویبریو کل در بافت آبشش، عضله و محیط آب پرورشی میگوها به طور معنیداری کاهش یافت .(p<0/05) بیشترین شمارش باکتریایی کل و ویبریو نیز مربوط به آب پرورشی بود. نتایج نشان داد که غلظتهای بالای نانوذرات نقره اثرات ضدباکتریایی بیشتری نسبت به غلظتهای پایین دارد.

لینک کمکی