فایل رایگان تخمين عرض منطقه تورکشي تور ترال کف در محاسبه توده زنده لنج هاي ميگو گير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تخمين عرض منطقه تورکشي تور ترال کف در محاسبه توده زنده لنج هاي ميگو گير :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

مدیریت صید میگو شامل تعیین زمان آغاز فصل صید، محاسبه توده زنده و میزان مجاز صید و زمان خاتمه فصل صید می باشد تا بر اساس آن قسمتی از ذخیره برای احیاء سال بعد باقی مانده و از صید بیشتر جلوگیری گردد. یکی از پارامترهای مهم مورد اندازه گیری در تعیین توده زنده میگو به روش مساحت جایروب شده با لنج های صیادی میگو گیر، عرض منطقه تورکشی ترال می باشد که محاسبه آن بسیار مشکل بوده اما در تعیین برآورد توده زنده میگو به روش مساحت جایروب شده ضروری است. در این بررسی حدود 64 شناور صیادی از کلاس های مختلف و با تناژ و اندازه های متفاوت مورد اندازه گیری قرار گرفت. عملیات اندازه گیری فاصله با استفاده از قایق موتور و در زمان ترال کشی لنج های صیادی صورت پذیرفت. در این تحقیق مشخص گردید که مهمترین عامل در گستردگی تور ترال در زمان تورکشی، فاصله بازوهای صید و طول طناب فوقانی تور دارد. رابطه بین فاصله بازوهای صید (X) و گستردگی تور ترال کف (Y) رابطه Y = 0/9919 X +1/6273 برقرار می باشد. بطوری که با افزایش فاصله دوسر بازوهای صید، میزان بازشدگی افزایش می یابد. نسبت گستردگی تور ترال به طول طناب فوقانی به طور متوسط برابر 0/273 با خطای استاندارد 0/01برآورد گردید. بنابراین در روش دیگر از ضرب عددی این نسبت در طناب فوقانی تور ترال برای محاسبه گستردگی تور استفاده نمود. نتایج تخمین گستردگی تور با استفاده از فاصله بازوهای صید، اختلاف معنی داری را با نتایج حاصل از استفاده از طول طناب فوقانی نشان دادند .(P<0/05) این تحقیق مشخص نمود که تخمین گستردگی تور با استفاده از فاصله بازوهای صید دقیق تر می باشد.

لینک کمکی