فایل رایگان تعيين زمان آزادي و دوره فصل صيد ميگوي ببري سبز در استان بوشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تعيين زمان آزادي و دوره فصل صيد ميگوي ببري سبز در استان بوشهر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

این تحقیق به منظور تعیین زمان بهینه گشایش و ممنوعیت صید میگو در محدوده آبهای استان بوشهر حدواسط بوشهر تا دیر انجام گردید. در محدوده مورد بررسی 30 ایستگاه تحقیقاتی در ترانسکت های عمود بر ساحل مشخص گردیده و سپس با استفاده از یک فروند لنج صیادی از بخش خصوصی ایستگاه های پیش بینی شده مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج گشتهای تحقیقاتی در تیرماه 1397 و مصوبه کمیته مدیریت صید استان، دوره صید میگوی سال 1397 استان بوشهر، در تاریخ 1397/05/03 در تمام صیدگاه های استان بوشهر آغاز گردید. در طول دوره 40 روزه فصل صید در مجموع 902 تن میگو صید گردید که در مقایسه با سال 1676) 1396 تن) حدود 46 درصد کاهش داشته است. از این مقدار حدود 809 تن (%90) مربوط به صید لنج های صیادی و 93 تن (%10 ) مربوط به قایق ها می باشد. 82 درصد از کل صید را میگوی ببری سبز و 18 درصد دیگر را میگوی سفید و سایر گونه های میگو تشکیل دادند. ترکیب صید میگو شامل %82 میگوی ببری سبز و %18 سایر گونه های میگو بود. بیشترین میزان صید توسط صیادان شهرستان بوشهر با 450 تن ( (% 50 و کمترین توسط صیادان شهرستان کنگان با میزان 21 تن (%2) انجام شد. بررسی روند کاهشی اطلاعات صید لنج های میگو گیر نشان داد، میانگین صید بر لنج – روز در روز 1397/06/04 به کمتر از 40 کیلوگرم بر روز خواهد رسید که به عنوان تاریخ خاتمه صید به بخش اجرا پیشنهاد شد.

لینک کمکی