فایل رایگان تغيير رنگ و ميزان کلسترول LDL ميگوي پرورشي با استفاده از غذاي حاوي جلبک دريايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تغيير رنگ و ميزان کلسترول LDL ميگوي پرورشي با استفاده از غذاي حاوي جلبک دريايي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

در این مطالعه اثر غذایی جلبک دریایی Sargassum illicifolium خلیج چابهار - دریای عمان بر میزان کلسترول و تغییر رنگ بدن میگوی پاسفید غربی مورد بررسی قرار گرفت. جلبک جمع آوری شده منطقه ساحل تیس با توجه به آنالیز ترکیبات تقریبی، با نسبت صفر(گروه کنترل(A، (B ) % 5، (C) %10 و (D)% 15 ، هر یک با سه تکرار به جای منابع پروتئین ( آرد ماهی، سویا و گندم ) جیره غذایی میگوی وانامی بطوری جایگزین گردیدند که سطح پروتئین 33 درصد (ایزونیتروژن)، چربی %13 و کربوهیدرات %15 (ایزوکالرویک) بدست آمد . میگوها با متوسط وزن 3 گرم از جاسک به چابهار منتقل و بعد از یک هفته سازش با شرایط جدید، در ابتدا روزانه بر اساس %3-5 وزن بدن تغذیه و از این طریق میزان مورد نیاز بعد از هر بیومتری محاسبه گردید. اندازه گیری برخی فاکتورهای غیر زیستی به صورت دو روز یکبار و بیومتری به منظور تعیین میزان غذای مورد نیاز، هر 10 روز یکبار انجام شد. در پایان دوره آزمایش 45 روزه به بررسی های آنالیز لاشه از حیث کلسترول و رنگ گوشت با استفاده از HPLC و طیف رنگ سنجی پرداخته و داده های بدست آمده بصورت میانگین از نظر پارامتریک بودن، آزمون pp Plot شدند که با توجه به نرمال بودن داده ها از آنالیزواریانس یک طرفه جهت بررسی اختلاف آماری و از تست دانکن به منظور بررسی آماری اختلاف بین گروه ها استفاده شد. نتایج نشان داد سارگاسوم جمع آوری شده از ساحل تیس به شکل خشک دارای %9/8 پروتئین، 2 درصد چربی، %23 کربوهیدرات است از نظر بررسی لاشه ای هیچگونه اختلاف معنی دار در چربی بین تیمارها مشاهده نگردید ولی بین همه تیمارها، میزان کلسترول بطور معنی داری اختلاف نشان داد((P<0.05 بطوریکه کمترین آن در تیمار (121/68±12/12) D و بیشترین در گروه A بدست آمد(.(147/92±11/02 از حیث رنگ گوشت میگو نیز نتایج آنالیز HPLC نشان داد که گر چه بین تیمارهای C و D اختلاف معنی داری وجود ندارد ولی این دو با گروه A و گروه B اختلاف معنی دار دارند بطوریکه رنگ گوشت با توجه به آزمون طیف سنجی در میگو های تیمار D و C ، نسبت به تیمار A که رنگ خاصی نداشته و تقریبا سفید دیده می شدند، به رنگ صورتی متمایل به نارنجی تغییر رنگ داشته که بنظر می رسد در بازار پسندی این محصول نقش موثری را ایفا نماید.

لینک کمکی