فایل رایگان روش ترکيبي استخراج DNA از بافت کهنه ميگو به هدف تکثير نشانگر مولکولي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان روش ترکيبي استخراج DNA از بافت کهنه ميگو به هدف تکثير نشانگر مولکولي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

در بیشتر آزمایشگاه های معتبر دنیا آزمایشهایی برای جدا کردن DNA ژنومی باهدف تعیین توالی و شناسایی عملکرد ژنهای آن انجام میشود . استخراج DNA ژنومی خالص، پایدار و باکیفیت و کمیت مناسب، اولین و مهمترین گام در بسیاری از تحقیقات بیولوژیکی و ژنتیکی توالی یابی ژنومی، تعیین ژنوتیپ افراد و شناسایی موتاسیون ها است. پیشرفت در هر رشته علمی به در دسترس بودن تکنیکها و روشهای جدید و کارآمد در آن رشته بستگی دارد. در سالهای گذشته روشهای سلولی و مولکولی ارتقا پیدا کرده است. روشهای مولکولی از قبیل تعیین توالی نقش مهمی در مطالعه ژنتیکی آبزیان دارند. یکی از این روشهای سلولی و مولکولی تعیین توالی نشانگرها باهدف مطالعه روابط فیلوژنیک آبزیان است. هدف از این مطالعه بهینه سازی روشهای استخراج DNA از بافتهای کهنه میگو هست. باهدف تعیین کارایی این روش و اطمینان از کیفیت DNA استخراج شده بخشی ازتوالی ژن ND2 میگو ببری سبز با استفاده از پرایمرهای اختصاصی تکثیر شد. نتایج نشان داد که DNA حاصل از این روش کیفیت لازم جهت واکنش PCR را داراست. عدم استفاده از نیتروژن مایع و پروتئیناز k از مهمترین مزایای این روش است. به نظر میرسد استفاده از تکنیک جوشاندن در این روش، ضمن تخریب سریعتر بافت، عوامل ممانعت کننده PCR رااحتمالا حذف میکند.

لینک کمکی