فایل رایگان روند رشد ميگو وانامي Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) در آب لب شور درياي خزر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان روند رشد ميگو وانامي Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) در آب لب شور درياي خزر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

این بررسی در تراکمهای مختلف 45)، 50، 55 و 60 قطعه در متر مربع) ذخیره سازی اولیه پست لارو (PL12) بر میزان رشد و بازماندگی میگو وانامی صورت گرفت. پرورش در آب لب شور دریای خزر((10/52 0/43 ppt انجام شد. آزمایشات در 12 استخر مدور بتنی با بستر ماسه ای (به مساحت 78 متر مربع) در 4 تیمار آزمایشی و هر تیمار شامل 3 تکرار انجام شد. دوره پرورش 75 روز بود و میانگین دمای آب در طول دوره پرورش 27/4 1/79 درجه سانتیگراد بود. نتایج نشان داد که تراکم ذخیره سازی اولیه باعث ایجاد اختلاف معنی دار آماری در پارامترهای رشد و بازماندگی در تیمارهای آزمایشی شد .(P<0/05) بدین ترتیب که با افزایش تراکم میگو، ضریب رشد ویژه (SGR) و نرخ بازماندگی (SR) کاهش یافت. البته، ضریب تبدیل غذایی در همه تیمارها متفاوت بود (P<0/05) و به تراکم ذخیرهسازی اولیه پست لارو بستگی نداشت. بیشترین میزان رشد (SGR =11 0/04) و درصد بازماندگی (SR= 65/3 5/1) و میزان تولید در واحد آزمایشی 43/6 3/3) کیلوگرم در 78 متر مربع) در تراکم 45 قطعه در متر مربع مشاهده گردید.

لینک کمکی