فایل رایگان شناسايي بهينه رشد ريز جلبک دريايي کيتوسروس Chaetoceros sp.

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي بهينه رشد ريز جلبک دريايي کيتوسروس Chaetoceros sp. :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور تعیین بهترین شرایط فیزیکوشیمیایی جهت رشد ریزجلبک کیتوسروس انجام شد. این ریزجلبک مهم ترین و کاربردی ترین گونه ی ریزجلبک است که در مراکز تکثیر میگو پرورشی ایران (مراحل لاروی زوا و مایسیس ) به دلیل وجود تنوع اسیدهای چرب غیر اشباع و پروتئین بالا اهمیت خاصی دارد . این آزمایش با درنظر گرفتن 3 فاکتور دما در 3 سطح 20، 25، 28 درجه سانتیگراد، شوری در 3 سطح 20 ،30،25 گرم بر لیتر و 3 محیط های کشت کانوی ، گیلارد،TMRLبا 3 تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج حاصل از تیمارهای فوق حاکی از آن بود که بیشترین تراکم سلولی این ریزجلبک مربوط به دمای 28 درجه سانتی گراد ، شوری 25 گرم بر لیتر و محیط کشت کانوی با میزان 350 35 /5× 10 4 سلول در میلی لیتر بود . آنالیز آماری تفاوت معنی داری را در بین تیمارهای دمایی نشان داد . (P < 0/05 ) این پژوهش به لحاظ بهره وری تولید غذای زنده کارگاه های تکثیر میگو ارزشمند است .

لینک کمکی