فایل رایگان فاکتورهاي ايمني ميگوي پا سفيد غربي (Litopenaeus vannamei) در مواجه با واکسن ويروس لکه سفيد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان فاکتورهاي ايمني ميگوي پا سفيد غربي (Litopenaeus vannamei) در مواجه با واکسن ويروس لکه سفيد :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

با توجه به خسارت های وارده به صنعت میگو در اثر ابتلا به ویروس لکه سفید می توان با به کارگیری شیوه های نوین در جهت ایمن سازی، مقاومت میگوها را نسبت به بیماری لکه سفید افزایش داد. یکی از راهکارهای پیشگیری از ابتلا به ویروس استفاده از واکسن غیر فعال شده ویروس است. این تحقیق جهت بررسی اثرات واکسن ویروس لکهسفید (غیر فعال شده توسط اشعه گاما) بر فاکتورهای ایمنی میگو پاسفید غربی طراحی و اجرا گردید. مراحل اجرایی این آزمایش در مرکز تکثیر میگوی بندر امام (ره) صورت گرفت. در این آزمایش میزان فاکتورهای ایمنی میگوهای مواجه شده با واکسن در مقایسه با تیمار شاهد مورد بررسی قرار گرفت. شاخصهای ایمنی (هموسیت کل، میزان پروتئین کل، آنزیم پراکسیداز، آنزیم سوپراکسید دیسموتاز، آنزیم فنل اکسیداز) نشان داد که تیمار آزمایشی واکسن توانسته تاثیر بسیار مثبتی در روند افزایش این شاخصها ایجاد کند بهطوریکه میزان آنها طی دورهی آزمایش از روز 1 تا روز 25 به طور معنیداری افزایش یافت. براساس نتایج مطالعه حاضر دریافت واکسن سبب ارتقا ایمنی میگو در قیاس با تیمار شاهد شد. میتوان گفت که واکسیناسیون پست لاروها میتواند با فعال نمودن سیستم ایمنی میگوها و ایجاد یک پاسخ شبه ایمنی مانع از ابتلاء آنها به بیماری ویروسی لکه سفید گردد.

لینک کمکی