فایل رایگان فرآوري و نگهداري ميگو با استفاده از ماده متابي سولفيت سديم درسردخانه هاي عمل آوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان فرآوري و نگهداري ميگو با استفاده از ماده متابي سولفيت سديم درسردخانه هاي عمل آوري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

میگو به عنوان یکی از عمده ترین ذخایرآبزیان درخلیج فارس و یک نمونه ی شاخص از صنعت پرورشی درکشور حجم بسیار وسیع و گسترده ای راشامل میشوند. این محصولی تحت تاثیر عواملی چند، نوساناتی در امرتولید داشته است. به دلیل گسترش فساد میکروبی- شیمیایی محل مناسبی را برای رشد میکروارگانیسمها فراهم میسازد و از نظر کیفیت بر آن تاثیر میگذارد. عمده عوامل فساد پذیری آن عوارض ناشی از ایجاد لکه سیاه است که در این راستا متابی سولفات سدیم میتواند نقش موثری را ایفا نماید. متابیسولفاتسدیم اساسا به عنوان یک ماده کانزروانیک یا نگهدارنده فقط به خاطر جلوگیری از ایجاد لکه سیاه در میگوی باسر و همچنین به دلیل داشتن خاصیت شفافیت و ضد باکتریایی مورد استفاده قرار میگیرد. لکه های سیاه یا اصطلاحا blackspots به وسیله اسید آمینه هایی به وجود می آیدکه با کمپلکس آنزیمی درگیر در اکسیداسیون فنل، که شامل تیروزیناز و کاتکول اکسیداز هستند عمل کرده که در این حالت پوسته میگو اکسید شده در نتیجه باعث تولید لکه هایی سیاه رنگ در سطح پوسته میگو می گردد. بنابر این هدف از این تحقیق تاثیر درصد متابیسولفاتسدیم و ترکیبات کلر در کارخانه عمل آوری به عنوان یک عامل بازدارنده یاتسریع کننده که استفاده از آن میتوان در روند تولید و توجیه اقتصادی و حفظ سلامت فردی موثر باشد.

لینک کمکی