فایل رایگان مقايسه طول وزن و نسبت جنسي ميگوي سفيد ( Metapenaeus affinis) در سواحل استان خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه طول وزن و نسبت جنسي ميگوي سفيد ( Metapenaeus affinis) در سواحل استان خوزستان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

آبهای منطقه خوزستان در خلیج فارس یکی از مناطق صیادی جهت برداشت میگو سفید است که در این محدوده شناورهای ترالر درزمانهای خاص به صید این آبزی میپردازند. میگو سفید در استان خوزستان در دو زیستگاه کلی دریا (سواحل) و خوریات یافت میشود. این پژوهش به منظور مقایسه رابطه طول وزن و نسبت جنسی میگوی سفید در سواحل غربی استان خوزستان طی سال-های 1395 و 1396 انجام شد. نمونه ها طی گشتهای تحقیقاتی و با استفاده از تور ترال کف بدست آمد. میگوهای سفید بر روی عرشه شناور از سایر آبزیان تفکیک و جهت بررسیهای بعدی (بیومتری نسبت جنسی) به آزمایشگاه منتقل شدند. با محاسبه رابطه طول وزن مشخص گردید که میزان b با عدد 3 (شاخص رشد ایزومتریک) اختلاف معنیدار ندارد. همچنین نتایج نشان داد که نسبت جنسی ماده به نر در ماه های مختلف متغیر بود. بیشترین نسبت جنسی ماده به نر مربوط به گشت مورخه 95/6/16 به میزان 1/54 و گشت مورخه 96/9/22 به میزان 1/75 بود. تست x2 نشاندهنده اختلاف معنیدار در نسبت جنسی میگو سفید در همه ماه ها بجز گشت 95/7/5 و 96/8/23 است .(p> 0.05) نتایج نشان داد که در این پژوهش میانگین طول نسبت به تحقیقات پیشین کاهش داشته است و شاید یکی از دلایل آن افزایش فشار صیادی باشد. در مطالعه حاضر نسبت جنسی ماده به نر میگو سفید در سواحل غربی (لیفه بوسیف) در همه گشتها (بجز (96/8/23 بیش از یک بوده یعنی تعداد ماده ها بیش از نرها بود.

لینک کمکی