فایل رایگان مقايسه ميزان توليد ميگوي پا سفيد غربي در روش صيد لايه اي و معمولي در استخرهاي خاکي چوئيده آبادان (خوزستان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه ميزان توليد ميگوي پا سفيد غربي در روش صيد لايه اي و معمولي در استخرهاي خاکي چوئيده آبادان (خوزستان) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

این مطالعه با هدف دستیابی و بکارگیری روش صید لایهای میگوی پا سفید غربی (Liptopenaeus vanamei)، جهت افزایش تولید و سود اقتصادی بیشتر انجام شد. سه استخر خاکی 0/5 هکتاری واقع در چوئبده آبادان با تراکم 100 قطعه میگوی پا سفید غربی در متر مربع آماده سازی شد. از دو استخر تیمار صید لایهای در هنگام رسیدن متوسط وزن میگوها به 14گرم برداشت شد. نهایتا تمام استخرها در پایان دوره پرورش برداشت شدند. وزن نهایی، ضریب تبدیل غذایی و میزان محصول نهایی استخرهای تیمار صید لایه ای نسبت به تیمار شاهد اختلاف معنیدار نشان داد .(P <0/05) استخر شاهد نسبت به تیمار صید لایهای تفاوت معنیداری از نظر درصد بازماندگی نداشت P > 0/05 اختلاف معنیدار میانگین وزنی تیمار صید لایهای و شاهد قابل انتظار بود و طبق خصوصیات فیزیولوژیکی طبیعی است که با کاهش تراکم امکان رشد بهتر و سریعتر برای میگوهای باقی مانده در استخر فراهم گردد. در مجموع افزایش وزن و بیوماس تولیدی در استخرهای تیمار صید لایهای نشان دهنده موثر بودن روش برداشت لایهای در افزایش راندمان تولید و وزن است که افزایش سود اقتصادی پرورش دهنده در طول دوره پرورش را به همراه خواهد داشت. در تراکمهای بیشتر ذخیرهسازی میزان برداشتهای لایهای بیشتری قابل اجرا خواهد بود.

لینک کمکی