فایل رایگان وضعيت پلانکتونهاي گياهي در خور لافت در استان هرمزگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان وضعيت پلانکتونهاي گياهي در خور لافت در استان هرمزگان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

در این تحقیق به بررسی پلانکتون گیاهی، در خور لافت واقع در قسمت غرب و هرمزگان بمدت یک سال( (1394-1395 پرداخته شد. هدف از اجرای این پروژه، دستیابی به تغییرات فصلی پلانکتونهای گیاهی بود. برای دستیابی به این هدف، 4 ایستگاه تعیین و بصورت فصلی نمونه برداری بعمل آمد. نمونه برداری با برداشت 2 لیتر آب با استفاده ازبطری از نیم متری زیر سطح آب ،صورت گرفت. در طی مدت بررسی در این خور، 60 جنس و گونه شامل 40 جنس وگونه از دیاتومه ها، 18 جنس و گونه از دینوفلاژله ها،یک جنس و گونه از سیانوفیسه ها ویک جنس و گونه از دیکتیکوفیسه مشاهده و ثبت گردید. از دیاتومه ها گونه هایNitzschia closterium با21/64 درصد، Nitzschia seriata با 11/6و Pleurosigma elongatum با 6/77 فراوانی نسبت به مابقی گونه ها درصد فراوانی بالاتری برخودار بوده و سهم بیشتری را بخود اختصاص دادند از دینوفلاژله ها Cochlodinium polykrikoides با در صد فراوانی 36/71 و سپس (12/47%)Peridinium، (9/56%) Ceratium furca و (7/90%) Scrippsiella trochoidae قرار دارند (شکل Dictyocha sp. .(4-8 از دیکتیکوفیسه ها فقط در فصل زمستان و به تعداد اندک (19±18,75) و Oscillatoriaاز سیانوفیسه ها در فصل بهار و تابستان دیده شد. در فصل تابستان با تراکم بالاتر (438±378) ثبت گردید. بالاترین تراکم باسیلاریوفیسه در فصول سرد سال ثبت شد. شاخص زیستی در دوره بررسی در خور لافت عبارت بود از: d= 7/101 ، H=3/254 و .J=./794 میزان شاخص شانن وینردر خور لافت بالاتر از 3 بست آمد که بر این اساس این خور را میتوان در رتبه عالی قرار داد.

لینک کمکی