فایل رایگان ارزيابي اتصالات مفصلي تير به ستون در قاب سازه هاي فولادي تحت اثر انفجار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي اتصالات مفصلي تير به ستون در قاب سازه هاي فولادي تحت اثر انفجار :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

با توجه به تهدیدات علیه ساختمان ها بررسی عملکرد سازه ها در برابر انفجار از اهمیت به سزایی برخوردار است. یکی از مهمتریناعضای سازهای که عملکرد کلی سازه را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد اتصالات تیر به ستون می باشد. عملکرد نامطلوب و خرابیاین اتصالات میتواند باعث خرابی موضعی و در گام بعدی بروز خرابی پیشرونده در سازه و فروریزی آن گردد. در این تحقیق اثربارگزاری انفجار بر عملکرد اتصال مفصلی تیر به ستون مورد بررسی قرارگرفته است. این نوع اتصال به وفور در سازه های فولادی درکشور مورد استفاده قرار می گیرد. برای اطمینان از نتایج مدل سازی اجزای محدود در ابتدا صحت سنجی مدل با استفاده از یکتحقیق آزمایشگاهی انجام گرفته است. پس از اطمینان از دقت روش اجزای محدود در شبیه سازی رفتار اتصال، تحلیل دینامیکیغیر خطی انجام شده است. وزن ماده منفجره معادل 10 کیلوگرم TNT در فاصله 1 متری از اتصال در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که وقوع انفجار باعث بروز کمانش خمشی در تیر میگردد. همچنین ملاحظه گردید که این نوع اتصالرفتار نسبتا شکل پذیری در برابر بارگزاری انفجار دارد.

لینک کمکی