فایل رایگان ارزيابي ارتفاع سازه در نقاط اتصال تير به ستون تحت اثر بار انفجار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي ارتفاع سازه در نقاط اتصال تير به ستون تحت اثر بار انفجار :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر فایل رایگان ارزيابي ارتفاع سازه در نقاط اتصال تير به ستون تحت اثر بار انفجار است. برای رسیدن به این هدف و اطمیناناز صحت نتایج مدل اجزای محدود ، صحت سنجی در مرحله ابتدایی انجام شده است و انطباق نزدیکی بین نتایج حاصل از آزمایشو نتایج پیش بینی شده توسط مدل اجزای محدود ملاحظه گردیده است. در گام بعدی سازه را با استفاده از روش المان محدود و بادر نظر گرفتن اثرات غیر خطی هندسی و مدل سازی دقیق تمامی اجزای سازه صورت گرفت. بار انفجاری با استفاده از روشCONWEP بر سازه وارد شده و تحلیل دینامیکی صریح انجام گرفته است. وزن ماده منفجره معادل 10 کیلوگرم TNT در فاصله 1متری از اتصال در نظر گرفته شده است. نتایج تحلیل نشان می دهد که تیر در اثر بار انفجاری دچار کمانش پیچشی گردیده استو این امر باعث ایجاد پیچش در سپری ها می گردد. حداکثر کرنش در محل اتصال در ساق پیچ هایی اتفاق افتاده که سپری پایینرا به بال تیر متصل میکند. و لقی پیچ ها تاثیر بسیار زیادی در جذب انرژی انفجاری داشته و به سازه کمک نموده است تا انرژیبسیار زیادی از ماده منفجره را مستهلک و جذب نماید.

لینک کمکی