فایل رایگان ارزيابي پارامترهاي بهره وري آب و انرژي در دو سيستم آبياري ميکروجت و باراني (باغات مرکبات شهرستان دزفول)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي پارامترهاي بهره وري آب و انرژي در دو سيستم آبياري ميکروجت و باراني (باغات مرکبات شهرستان دزفول) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

منابع آب و انرژی در دنیا دارای محدودیت بوده و به علت افزایش جمعیت و تقاضا، مصرف آب و انرژی برای تولید محصولات کشاورزی نیز افزایش خواهد داشت. هدف از این پژوهش مقایسه ی بهره وری آب و انرژی در سمانانه های آبیاری قطره ای میکروجتت و بارانی بالا درختی در شرایط بهره برداری می باشد. برای رسیدن به این هدف از اطلاعات و داده های تفصیلی دو سیستم آبیاری و عملکرد محصول مرکبات تحت کشت این سیستم ها در سال 1396 در شهرستان دزفول استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز با مراجعه ی حضوری به بهره بردار و تکمیل پرسشنامه و مطالعه ی دفترچه های طراحی سیستم های آبیاری تحت بهره برداری در باغات مورد مطالعه موجود در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دزفول گردآوری شده است. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق شاخص بهره وری مصرف آب در سیستم آبیاری قطره ای میکروجت و بارانی بالا درختی به ترتیب 1/98 و 0/91 حاصل شد. شاخص بهره وری انرژی در آبیاری میکروجت 1/85 برابر آبیاری بالا درختی بدست آمد. از دیگر نتایج این تحقیق محاسبه شاخص بهره وری آب- انرژی بود که این شاخص در آبیاری میکروجت نسبت به آبیاری بارانی بالا درختی 1/03 محاسبه گردید. نتایج نشان داد که سیستم آبیاری میکروجت نسبت بارانی بالادرختی در کاهش مصرف حجم آب و انرژی و تولید محصول مرکبات از عملکرد بهتری برخوردار است.

لینک کمکی