فایل رایگان ارزيابي پايداري سنگچين اطراف آبشکن نفوذپذير با کمک مدل فيزيکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي پايداري سنگچين اطراف آبشکن نفوذپذير با کمک مدل فيزيکي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 24

چکیده مقاله:

از انواع سازه های آرام کننده می توان از دیواره های شمع کوبی، جک های فلزی و صفات مستغرق نام برد. یکی از مهمترین سازه های حفاظتی انحراف دهنده، آبشکن های رودخانه ای هستند. در این تحقیق به بررسی پایداری سنگچین حول آبشکن های نفوذپذیر پرداخته شد. نتایج نشان داد در تمام زاویه های آبشکن ها با افزایش دبی، میزان ضریب شکست سنگچین 0.9 سانتی متر حول آبشکن نفوذ پذیر افزایش پیدا کرده است. با افزایش دبی از 1.85 به 6.15 لیتر بر ثانیه، به طور متوسط ضریب شکست 3 برابر افزایش پیدا کرده است. در این سنگچین، آبشکن نفوذ پذیر با زاویه 120 درجه کمترین احتمال شکست سنگچین را نسبت به زوایای دیگر دارد. آبشکن نفوذ پذیر با زاویه 60، 90 و 120 درجه نسبت به مدل شاهد به ترتیب باعث افزایش 31.2، 17.7 و 42.8 درصد عدد پایداری می شود. در سنگچین 1.3 سانتی متری، آبشکن نفوذپذیر با زاویه 120 درجه کمترین احتمال شکست سنگچین را نسبت به زوایای دیگر دارد. آبشکن نفوذ پذیر با زاویه 60، 90 و 120 درجه نسبت به مدل شاهد به ترتیب باعث افزایش 22.1، 12.8 و 26.7 درصد ضریب پایداری می شود. به خوبی می توان مشاهده کرد سنگچین با قطر 1.3 سانتی متر پایداری بیشتری نسبت به سنگچین با قطر 0.9 دارد. به طور متوسط سنگچین با قطر 1.3 سانتی متر 30 درصد پایداری بیشتری نسبت به سنگچین با قطر 0.9 دارد.

لینک کمکی