فایل رایگان ارزيابي تغيير ارتفاع سازه در نقاط اتصالات تير به ستون سازه هاي فولادي تحت اثر بار انفجار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي تغيير ارتفاع سازه در نقاط اتصالات تير به ستون سازه هاي فولادي تحت اثر بار انفجار :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

ساختمان مجموعه ای از اعضای سازه ای است که به وسیله اتصالات به یکدیگر پیوند یافته اند. اتصالات اگر صحیح طراحی نگردند،به صورت حلقه های ضعیف این پیوند در آمده، ایمنی و خدمت دهی ساختمان را دچار مخاطره میسازند. محاسبه و طرح جزئیاتیک اتصال اگر از طرح اعضای اصلی ساختمان مهمتر نباشد، لااقل در همان درجه از اهمیت قرار دارد. در این تحقیق اثر بارگزاریانفجار بر عملکرد اتصال مفصلی تیر به ستون مورد بررسی قرارگرفته است. این نوع اتصال به وفور در سازه های فولادی در کشورمورد استفاده قرار می گیرد. برای اطمینان از نتایج مدل سازی اجزای محدود در ابتدا صحت سنجی مدل با استفاده از یک تحقیقآزمایشگاهی انجام گرفته است. پس از اطمینان از دقت روش اجزای محدود در شبیه سازی رفتار اتصال، تحلیل دینامیکی غیرخطی انجام شده است. وزن ماده منفجره معادل 10 کیلوگرم TNT در فاصله 1 متری از اتصال در نظر گرفته شده است. نتایج تحلیل نشان میدهد که تیر در اثر بار انفجاری دچار کمانش خمشی گردیده است و این امر باعث ایجاد خمش در قطعات متصلکننده تیر به ستون میگردد.حداکثر کرنش در محل اتصال محل اتصال قطعات متصل کننده در پای ستون اتفاق افتاده که ستونرا به تیر متصل می کند. قطعه اتصال کننده تاثیر بسیار زیادی در جذب انرژی انفجاری داشته و به سازه کمک نموده است تا انرژیبسیار زیادی از ماده منفجره را مستهلک و جذب نماید.

لینک کمکی