فایل رایگان ارزيابي تغييرات اتصالات تير به ستون تحت اثر بار انفجار در سازه هاي فولادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي تغييرات اتصالات تير به ستون تحت اثر بار انفجار در سازه هاي فولادي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر فایل رایگان ارزيابي تغييرات اتصالات تير به ستون تحت اثر بار انفجار در سازه هاي فولادي است. برای رسیدن به این هدف، اثر بارگذاری انفجار بر تغییرات افقی اتصالات تیر به ستون مورد بررسی قرار گرفته است. این نوع اتصال به وفور در سازه های فولادی در کشور مورد استفاده قرار می گیرد. برای اطمینان از نتایج مدل سازی اجزای محدود در ابتدا صحت سنجی مدل با استفاده از یک تحقیق آزمایشگاهی انجام گرفته است. پس از اطمینان از دقت روش اجزای محدود در شبیه سازی رفتار اتصال، تحلیل دینامیکی غیرخطی انجام شده است. وزن ماده منفجره معادل 10 کیلوگرم TNT در فاصله 1 متری از اتصال درنظر گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که تیر در اثر بار انفجاری دچار کمانش پیچشی گردیده است و این امر باعث ایجاد پیچش در سپری ها می گردد و اتصال رفتاری شکل پذیر در برابر انفجار داشته و توانسته است بار درنظر گرفته شده را با حفظ مسیر انتقال بار تحمل کند. بنابراین متصل شدن سپری و گیردار کردن اتصال با استفاده از پیچ و سپری باعث تخریب کمتر اتصال و در نتیجه سازه در برابر بار انفجاری می باشد.

لینک کمکی