فایل رایگان ارزيابي تنش ايجاد شده در نقاط اتصال تير به ستون تحت اثر بار انفجار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي تنش ايجاد شده در نقاط اتصال تير به ستون تحت اثر بار انفجار :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

مهم ترین قسمت در سازه های اسکلت فولادی اتصالات سازه می باشد و عدم طراحی دقیق یا اجرای صحیح اتصالاتصدمات جبران ناپذیری را به وجود می آورد. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی تنش ایجاد شده در نقاط اتصال تیر به ستون تحت اثربار انفجار می باشد. برای اطمینان از نتایج مدل سازی اجزای محدود در ابتدا صحت سنجی مدل با استفاده از یک تحقیقآزمایشگاهی انجام گرفته است. پس از اطمینان از دقت روش اجزای محدود در شبیه سازی رفتار اتصال، تحلیل دینامیکی غیرخطی انجام شده است. وزن ماده منفجره معادل 10 کیلوگرم TNT در فاصله 1 متری از اتصال در نظر گرفته شده است. بارانفجاری با استفاده از روش CONWEP بر سازه وارد شده و تحلیل دینامیکی صریح انجام گرفته است. نتایج تحلیل نشان میدهدکه تیر در اثر بار انفجاری دچار کمانش پیچشی گردیده است و این امر باعث ایجاد پیچش در سپری ها می گردد. حداکثر کرنشدر محل اتصال در ساق پیچ هایی اتفاق افتاده که سپری پایین را به بال تیر متصل میکند و اتصال رفتاری شکل پذیر در برابرانفجار داشته و توانسته است بار در نظر گرفته شده را با حفظ مسیر انتقال بار تحمل کند.

لینک کمکی