فایل رایگان ارزيابي خشکسالي هواشناسي با استفاده از شاخص SPI در منطقه بروجرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي خشکسالي هواشناسي با استفاده از شاخص SPI در منطقه بروجرد :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

خشکسالی هواشناسی زمانی حادث می شود که میزان بارندگی سالانه کمتر از میانگین دراز مدت آن باشد و از جمله پدیده های اقلیمی می باشد که وقوع آن امری اجتناب ناپذیر است. در این بررسی به منظور تعیین شدت خشکسالی در منطقه بروجرد با استفاده از داده های بارش ماهانه ایستگاه سینوپتیک بروجرد در بازه زمانی _1393-1374) برای سه دوره زمانی 3، 6 و 9 ماهه استفاده گردید. نمودار روند تغییرات شاخص خشکسالی مربوط به مقادیر شاخص SPI در طول دوره آماری نشان داد که روند وقوع بیشترین ترسالی در دوره 9 ماهه با ضریب 3/57SPI و همچنین شدیدترین خشکسالی از دوره 6 ماهه با ضریب 2/14SPI- رخ داده است. همچنین نتایج آزمون من کندال برای خشکسالی 3 ماهه نشان داد که در سطح اسمینان 95 و 99 درصد معنی دار بوده و در سطح اطمینان 95 درصد روندی افزایشی داشته است، برای خشکسالی های 6 و 9 ماهه در سطح اطمینان 95 و 99 درصد معنی دار و بدون روند تغییرات می باشد.

لینک کمکی