فایل رایگان ارزيابي خصوصيات ژئوتکنيکي خاک هاي شمال غربي تهران (مطالعه موردي، پروژه تصفيه خانه فيزيکي بوستان نهج البلاغه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي خصوصيات ژئوتکنيکي خاک هاي شمال غربي تهران (مطالعه موردي، پروژه تصفيه خانه فيزيکي بوستان نهج البلاغه) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

پروژه تصفیه خانه فیزیکی بوستان نهج البلاغه ، یکی از طرح های عمرانی شهر تهران است که به ظرفیت 60 لیتر در ثانیه درحالاحداث است. به منظور ارزیابی مقدماتی از شرایط زیر سطحی و مخاطرات احتمالی محل اجرای فاز او این پروژه، اقدام به حفر 10گمانه اکتشافی گردید. بر مبنای نتایج حاصل از حفاری ها، مطالعات سطح الارضی و آزمایشات میدانی و آزمایشگاهی ، همچنینمطالعه تحقیقات مرتبط انجام گرفته در شمال غربی شهر تهران (در منطقه 2)، خصوصیات ژئوتکنیکی و زمین شناسی مهندسیمحل ساختگاه این پروژه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر این امر است که رسوبات محل اجرای طرح، عمدتا خاکهای آلی با مقاومت برشی پایین می باشند.همچنین وجود خاک های دستی ، عبور گسل شما تهران از نزدیکی ساختگاه از مخاطرات طبیعی هستند که باید در طراحیسازه به آنها توجه نمود. در حال حاضر، بدلیل کمبود منابع آبی در کشور، تصفیه آب های سطحی و استفاده مجدد از آب آن ازاهمیت ویژه ای برخوردار است. این سازه ها، علی رغم سبک بودن، حوضه گسترش زیادی از جمله شبکه انتقال فاضلاب و دفعپساب داشته و عدم بررسی جامع زمین شناسی مهندسی این سازه ها، هزینه زیادی را بر جامعه تحمیل خواهد کرد. از سوی دیگر،نتایج این تحقیق نشان داد که داده های ارائه شده در ارتباط با عمق سطح ایستابی و مقدار نشست با واقعیت همخوانی ندارد و نیازبه بازنگری جدی داشته و در زمینه شناخت نوع خاک نیاز به بررسی دوباره دارد. نتایج آزمایش های تکمیلی این تحقیق، بیانگرعمق زیاد سطح ایستابی، نشست پذیر بودن و احتمال واگرائی خاک های بستر تصفیه خانه است.

لینک کمکی