فایل رایگان ارزيابي عملکرد هوادهي 4 ، 5 و 7 ساعته فاضلاب درلاگون هوادهي تصفيه خانه دزفول وتاثير آن بر پارامتر کيفي DO

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي عملکرد هوادهي 4 ، 5 و 7 ساعته فاضلاب درلاگون هوادهي تصفيه خانه دزفول وتاثير آن بر پارامتر کيفي DO :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

ایران کشوری با اقلیم عمدتا گرم و خشک است. میزان بارندگی سالانه 250 تا 300 میلیمتر به صورت توزیع نامناسب می باشد.رشد سریع جمعیت مهمترین عامل کاهش سرانه آب تجدیدشونده کشور در قرن گذشته بوده است. جمعیت ایران در طی اینهشت دهه، از حدود 8 میلیون نفر در سال 1315 به 87 میلیون نفر تا پایان سال 1395 رسیده است. مطالعات و بررسی ها نشانمیدهد که در سال 1386 از کل منابع آب تجدیدشونده کشور حدود 5/89 میلیارد متر مکعب جهت مصارف بخش های کشاورزی،صنعت و معدن و خانگی برداشت شده که حدود 83 میلیارد متر مکعب آن (93 درصد) به بخش کشاورزی، 5 / 5 میلیارد مترمکعب(6 درصد) به بخش خانگی و مابقی به بخش صنعت و نیازهای متفرقه دیگر اختصاص داشته است. لذا با توجه به مطالب فوق و بهمنظور به کارگیری پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب در بخش کشاورزی و صنعت ضرورت دارد تمامی پارامترهای کیفی تصفیهمطابق دستورالعمل های کیفی ارائه شده توسط سازمان محیط زیست باشند. تا مجوز به کار گیری پساب صادر گردد. و از آنجاییکه در تصفیه خانه فاضلاب با سیستم لاگون های هوادهی بدون برگشت لجن نظیر تصفیه خانه فاضلاب دزفول لاگون های هوادهیبویژه نوع هواده ها و زمان کارکرد هواده ها بیشترین تاثیر را روی روند فعالیت های بیولوژیکی و نهایتا پارامترهای کیفی نظیر DOدارد. لذا به منظور بهره وری بیشتر و صرفه جویی در بخش هزینه های تصفیه خانه فاضلاب و انرژی ضرورت دارد هواده ها در یکسیکل زمانی مشخص در هر روز مورد استفاده قرارگیرند. به همین منظور ایده کار هواده ها در فواصل زمانی 4 ، 5 و 7 ساعته وانتخاب بهترین زمان که تاثیر گذاری بیشتری بر روی پارامترهای کیفی پساب دارد توسط نرم افزار اکسل و نرم افزار spss در قالبپایان نامه کارشناسی ارشد اساس کار تحقیقاتی قرارگرفت.

لینک کمکی