فایل رایگان ارزيابي کمي و کيفي شبکه آبرساني روستايي با نرم افزار water Gems (مطالعه موردي مجتمع روستايي چشمه شيرين بدره)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي کمي و کيفي شبکه آبرساني روستايي با نرم افزار water Gems (مطالعه موردي مجتمع روستايي چشمه شيرين بدره) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

ارزیابی هیدرولیکی شبکه ها و کاهش هدر رفت آب از خطوط انتقال و توزیع می تواند به عنوان یک راه حل تلقی گردد.نقش استفاده بهینه از سیستم های شبکه آبرسانی جدید از آنجا نمایان می شود که بدانیم عمده شبکه های آبرسانی شهریبدلیل فرسودگی و عدم طراحی مناسب موجب هدر رفت زیادی از منابع آب در بخش عمده ای از شبکه های آبرسانی میگردند توجه به جمیع عوامل فوق الاشاره ضرورت توجه خاص در طراحی ها و همچنین بازنگری در شبکه های آبرسانی رامورد توجه قرار می دهد مطالعه حاضر تحت عنوان ارزیابی طراحی شبکه آبرسانی روستایی با نرم افزار Water Gems ومطالعه موردی مجتمع روستایی چشمه شیرین در شهرستان بدره در استان ایلام صورت گرفته است. مجتمع روستای چشمهشیرین یکی از بزرگ ترین مجتمع های آبرسانی در سطح استان ایلام بوده که وظیفه آبرسانی 12 روستا با جمعیت 7841 نفررا به عهده دارد این مجتمع به کارفرمایی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام و توسط مهندسین مشاور جامع کارسپاهان طراحی و نظارت گردید در این تحقیق ابتدا با توجه به اطلاعات ارائه شده ، برآورد جمعیت روستاها ی محدودهمطالعاتی صورت می گیرد سپس سرانه مصرف برای هر یک از روستاها محاسبه شده و پس از تهیه و تکمیل کلیه داده هایمورد نیاز برای نرم افزار water gems ، نرم افزار برای شرایط مختلف طراحی اجرا و ارزیابی می گردد.

لینک کمکی