فایل رایگان ارزيابي مشخصه هاي کيفي با تحليل رگرسيون چندمتغيره در حوضه رودخانه کشکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي مشخصه هاي کيفي با تحليل رگرسيون چندمتغيره در حوضه رودخانه کشکان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

رودخانه ها به دلیل اینکه با محیط اطراف خود در ارتباط هستند دچار نوسانات کیفی میشوند لذا بررسی تغییرات کیفیت آنهاحائز اهمیت است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین تغییرات پارامترهای کیفی مختلف و تاثیر این تغییرات بر میزان کلجامدات محلول در آب میباشد. برای این منظور از تحلیل رگرسیونی چند متغیره و اطلاعات کیفی 26 ساله رودخانه کشکاناستفاده شد. نتایج نشان داد که از بین تمام پارامترها (EC,Ca,Mg,Th,Sar,Na,Cl,SO(4 دارای رابطه خطی با TDS بوده و تحلیلمدل رگرسیونی حاکی از تاثیر مثبت Sar, SO(4), EC و Mg با TDS و تاثیر منفی Th, Cl و Ca با مقدار TDS می باشد.

لینک کمکی