فایل رایگان ارزيابي و پهنه بندي آب هاي زيرزميني اطراف دزفول براي پارامترهاي يون فسفات، نيترات، کليفرم، (BOD(5 و COD بر اساس شاخص IRWQI

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي و پهنه بندي آب هاي زيرزميني اطراف دزفول براي پارامترهاي يون فسفات، نيترات، کليفرم، (BOD(5 و COD بر اساس شاخص IRWQI :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

با توجه به تغییراتی که در پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب های زیرزمینی در مناطق مختلف به علت وجود خرده صنعت ها،کشاورزی و فاضلاب های خانگی اتفاق می افتد، بررسی شاخص کیفیت آب ضروری به نظر می رسد. کیفیت آب در هر محلمنعکس کننده اثر عوامل مختلف مانند زمین شناسی، شرایط اقلیمی و منابع آلاینده انسانی می باشد و پایش کیفیت منابع آباغلب موجب تولید داده های پیچیده ای می شود که حاوی اطلاعات غنی درباره رفتار منابع آب هستند و نیاز به روش هایمناسبی برای تحلیل و تفسیر دارند. استفاده از شاخص های کیفیت منابع آب یکی از روش های پرکاربرد و ساده برای تحلیل وتفسیر داده های کیفیت آب در دنیا می باشد. همچنین بررسی روند تغییرات کیفی آبخوان می تواند به تبیین سیاست های کاربردیو عملی برای مدیریت آب های زیرزمینی در مسیر بهره برداری پایدار کمک کند. بنابراین با توجه به استعداد اراضی کشاورزی منطقهدزفول و استفاده غیر اصولی از کودها و سموم دفع آفات کشاورزی در محدوده تغذیه آبخوان، ضرورت انجام تحقیق قوت می گیرد.لذا در این تحقیق با استفاده از شاخص کیفیت آب ایران IRWQI و نرم افزار ArcGIS (ابزار تجزیه و تحلیل مکانی) برای منابع آب زیرزمینی، کیفیت آب برای پارامترهای کیفی متداول در محدوده مطالعاتی (منطقه دزفول) محاسبه شده و یافته ها و نتایج آن بااستفاده از جداول و نمودارها ارائه گردیده است. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان شاخص از 27 تا 83 در نوسان است که 6%چاه های مورد مطالعه در وضعیت بد، 25 % نسبتا بد، 19 % متوسط، 25 % نسبتا خوب و 25 % خوب می باشد. در نتیجه با توسعهشهری و آلوده شدن چاه هایی که در محدوده منطقه مطالعاتی قرار گرفته بودند، حذف این گونه چاه ها از شببکه شهری ضروریمی باشد. نتایج دیگر تحقیق نشان داد که تغییر کاربری باغات و تقسیم بندی آنها به قطعات کوچک تر و استفاده آنها جهتمصارف تفریحی و حفر چاه های متعدد نیز باعث آلودگی آب های زیرزمینی می شود.

لینک کمکی