فایل رایگان ارزيابي و مقايسه بازده کششي مدل هاي مختلف تراکتورهاي نيوهلند در اجراي شخم با گاوآهن برگردان دار در شمال خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي و مقايسه بازده کششي مدل هاي مختلف تراکتورهاي نيوهلند در اجراي شخم با گاوآهن برگردان دار در شمال خوزستان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

در این آزمایش بازده کششی مدل های مختلف تراکتورهای نیوهلند در اجرای شخم با گاوآهن بر گردان دار در شمال خوزستان ارزیابی شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 9 تیمار (سه نوع یا حالت تراکتور x سه عمق شخم) در سه تکرار انجام گردید. در این آزمون تاثیر دو متغیر مستقل، یکی نوع تراکتور، شامل تراکتور TM155 در وضعیت استاندارد توصیه شده و تراکتور هیوهلند T60 90 در وضعیت عادی (بدون سنگین سازی چرخ ها) و در وضعیت سنگین سازی شده (پرنمودن چرخ ها با آب) و دیگری عمق شخم در سه محدوده 15-10 سانتی متری (سطحی)، 20-15 سانتی متری (متوسط)، 25-20 سانتی متری (عمیق) بر بازده کششی تراکتور بررسی گردید. نتایج این آزمایش نشان داد که دو نوع تراکتور از نظر مصرف سوخت در شرایط شخم با عمق 25-20 و 20-15 سانتیمتر با هم اختلاف معنی داری داشتند و مصرف سوخت تراکتور نیوهلند TM155 به مراتب کمتر از تراکتور نیوهلند T6090 بود. در شرایط شخم با عمق 10-10 سانتیمتر بین دو مدل تراکتور استفاده شده تفاوت معنی داری نبود. نتایج اثر نوع مدل تراکتور بر درصد لغزش چرخ های محرک نشان داد که بین تراکتورها اختلاف معنی داری وجود داشت و میزان لغزش در تراکتور نیوهلند مدل TM155 به مراتب بیشتر از مدل T60 90 بود. اثر وضعیت چرخ ها بر درصد لغزش نشان داد که در شرایط سنگین سازی نشده درصد لغزش چرخ ها بیشتر از شرایط سنگین سازی شده بود. با افزایش عمق شخم، درصد لغزش چرخ های محرک تراکتور، روبه افزایش گذاشت. همچنین با افزایش عمق شخم نیروی مقاومت کششی افزایش یافت.

لینک کمکی