فایل رایگان اهميت مکان يابي مناسب فضاي سبز شهر دزفول با بکارگيري روش AHP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اهميت مکان يابي مناسب فضاي سبز شهر دزفول با بکارگيري روش AHP :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

پارکها و فضاهای سبز شهری از مهم ترین عوامل موثر در شکل دهی پایداری اجتماعی و همبستگی های شهری می باشند کهاثرات زیست محیطی قابل توجهی دارند. همچنین استقرار صحیح فضاهای سبز شهری به جهت تاثیری که بر کیفیت زندگیشهری و شادابی و پویایی شهروندان دارد می توانند حائز اهمیت باشد. از آنجایی که شهر دزفول فاقد طرح جامع فضای سبز استآمار و اطلاعات اندک و ناقصی در این زمینه موجود می باشد. لذا نیازمند مطالعات فضای سبز با توجه به افزایش جمعیت و پدیدهشهر نشینی می باشد. همچنین برای مکان یابی فضای سبز از روش های مختلفی می توان استفاده نمود که کاربردی ترین آنهاروش تحلیل سلسه مراتبی (AHP) با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد. این تحقیق با هدف مشخص نمودن اهمیتمکان یابی مناسب فضای سبز شهر دزفول با استفاده از روش AHP و بکارگیری نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی جهت توسعهفضاهای سبز شهری انجام گردید.

لینک کمکی