فایل رایگان برآورد بار رسوب گذاري معلق در بند انحرافي مولاب با مقايسه عملکرد روابط بگنولد و لين کالينسک و ارائه راهکارهاي اجرايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان برآورد بار رسوب گذاري معلق در بند انحرافي مولاب با مقايسه عملکرد روابط بگنولد و لين کالينسک و ارائه راهکارهاي اجرايي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

رودخانه مولاب یکی از منابع آبی دشت مولاب محسوب می شود که از نظر کیفیت شیمیایی مناسب شرب و کشاورزی بوده و از نظر تولید رسوب در درجه اول اهمیت قرار دارد. به همین دلیل جهت محاسبه دو روش برآورد میزان بار رسوبی بر روی آن انتخاب شده است. سپس از طریق معادله رگرسیونی نیز یک راستی آزمایی در برازش مدل های بگنولد و لین کالینسگ انجام گرفته است. اندازه گیری داده ها از طریق عملیات میدانی بعمل آمده و متغیرهایی نظیر تنش برشی از طریق برنامه HEC-RAS و قطر متوسط ذرات کف بستر و (d(65 از روش نمونه گیری آزمایشگاهی محاسبه گردیده است. با بررسی و مقایسه دو فرمول بگنولد و لین کالینسیک برآورد بار رسوب گذاری معلق و رسوب گذاری بستر رودخانه انجام گرفته است. به همین جهت با استفاده از برنامه HEC-RAS و SPSS اقدام به شبیه سازی شده و از طریق مدل های رگرسیونی و تکنیک AHP به رتبه بندی عوامل اصلی تاثیرگذار در رسوب رودخانه پرداخته شده است. نتایج بدست آمده حاکی از این بوده که به طور کلی معادله هایی تخمین بار رسوبی و دبی رودخانه ی مولاب در فرمول لین کالینسک نتایج مناسب تری بدست داده است.

لینک کمکی