فایل رایگان برآورد ضريب غني سازي و ضريب انتقال فلزات سنگين در گياه پالايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان برآورد ضريب غني سازي و ضريب انتقال فلزات سنگين در گياه پالايي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

ضریب غنی سازی در خصوص گونه گیاهی تیفا فوق العاده زیاد و نشان دهنده این است که گیاه مورد نظر تجمع دهندهخوبی در مورد نیکل، روی وکادمیوم میباشد. به عبارت دیگر این دو گونه گیاهی به خوبی توانسته اند محیط کشت را از دو فلزمورد بررسی بخصوص نیکل، کادمیوم، روی و مس پالایش نمایند. به عبارتی این دو گونه گیاهی تجمع کننده های مناسبیبشمار می روند و می توان به عنوان گیاهان تثبیت کننده لجن فاضلاب از آنها نام برد. درصد حذف فلزات در این سامانه هاخصوصا در مورد نی فوق العاده رضایت بخش بود. بنابراین با توجه به این مشاهدات میتوان به توان پالایش فلزات سنگینتوسط سامانه های حاوی گیاهان مورد بررسی در این تحقیق برای حذف فلزات سنگین از لجن فاضلاب توجه نموده و استفادهاز این روش ارزان قیمت با کمترین آثار نامطلوب زیست محیطی را جهت پالایش لجن فاضلاب توصیه نمود. نتایج این بخشاز تحقیق نیز نشان داد که بین تجمع شش فلز مورد بررسی در اندامهای زیرزمینی و هوایی هر دو گیاه تفاوت معنی داریوجود داشت. نتایج نشان می دهد که انباشت جرم خالص نیکل توسط اندام های زیرزمینی دو گونه گیاهی نی و تیفا در انتهایدوره آزمایشی 90 روزه، به ترتیب 130/4 و 59/1 میلی گرم در متر مربع بوده است. در مورد کادمیوم 80/5 و 29/6، سرب 44/3 و 30/7، مس 885/5 و 217/1، کروم 483 و 96/8، روی 956/6 و 417/6 میلی گرم در متر مربع بوده است. در مورد فلز سنگین کروم بیشترین میزان ضریب انتقال در مورد گونه گیاهی تیفا با مقدار 0/42 و همچنین در مورد فلز سنگین کادمیوم، گونه گیاهی نی با مقدار 0/52 مشاهده گردید.

لینک کمکی