فایل رایگان بررسي آزمايشگاهي آبشستگي درگروه پايه هاي پل با اثرات توام تعداد صفحات مستغرق و افزايش دبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي آزمايشگاهي آبشستگي درگروه پايه هاي پل با اثرات توام تعداد صفحات مستغرق و افزايش دبي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

آبشستگی پدیده طبیعی است که در نتیجه عمل فرسایش بستر و کناره های رودخانه های آبرفتی و پایه پل ها توسط جریان آبرخ می دهد.در این تحقیق با استفاده از مدلهای آزمایشگاهی،اثرات توام تعداد صفحات مستغرق و تغییرات دبی در گروه پایه هایاستوانه ای شکل در آب زلال انجام شد.نتایج حاصل از آزمایشات نشان داد با افزایش دبی (28، 23، 18)=Q متر مکعب در ساعت مقدار آبشستگی افزایش می یابد و با افزایش تعداد صفحات مسغرق (1,2,3)=Nv به ازای عرض شکاف به قطر پایه در تمامی پایه Bs/Dp=0.2 مقدار آبشستگی کاهش می یابد.

لینک کمکی