فایل رایگان بررسي آلودگي و جذب نيترات و سرب در گياه هويج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي آلودگي و جذب نيترات و سرب در گياه هويج :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

آلودگی محصولات کشاورزی به عناصر سنگین، بدلیل پیشرفت صنایع و همچنین عدم استفاده صحیح از کودهای شیمیایی ودامی در زمین های کشاورزی، باعث نگرانیهای زیادی از نظر کیفیت و امنیت این محصولات و سلامت انسان شده است. تحقیقحاضر بر روی بررسی آلودگی هویج، به سرب و نیترات در شمال خوزستان انجام گرفته است. پس از نمونه برداری در یک دوره60 روزه و با فواصل 20 روزه، با نمونه برداری از ورودی میدان میوه و تره بار دزفول، غلظت نیترات و فلز سنگین سرب در نمونه هاتوسط دستگاه جذب اتمی بعد از مرحله هضم با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر آنالیز شدند. بین میانگین واقعی 5 / 286 وحد استاندارد 300 تفاوت معناداری وجود ندارد و این بدین مفهوم می تواند باشد که محصولات هویج دزفول در خطر سمیتبه نیترات وجود دارند و لذا در مصرف کودهای ازته برای این محصول باید هشدارهای جدی داده شود. میزان سرب مشاهدهشده مربوط به هویج با میزان 015 / 0 میلی گرم در کیلوگرم وزن تر گیاه بوده است.

لینک کمکی