فایل رایگان بررسي آلودگي هويج و اسفناج به سرب و کادميوم در شمال خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي آلودگي هويج و اسفناج به سرب و کادميوم در شمال خوزستان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

آلودگی محصولات کشاورزی به عناصر سنگین، بدلیل پیشرفت صنایع و همچنین عدم استفاده صحیح ازکودهای شیمیایی و دامی در زمین های کشاورزی، باعث نگرانی های زیادی از نظر کیفیت و امنیت اینمحصولات و سلامت انسان شده است. تحقیق حاضر بر روی بررسی آلودگی هویج، کاهو و اسفناج به سرب وکادمیوم در شمال خوزستان انجام گرفته است. در مورد دو فلز سنگین سرب و کادمیوم در بافت های گیاهیسه گیاه مورد مطالعه، نتایج نشان داد که در مورد سرب بیشترین غلظت مشاهده شده با میزان 3/107 میلی گرمدر کیلوگرم وزن تر گیاه مربوط به کاهو و کمترین میزان مشاهده مربوط به هویج با میزان 0/015 میلی گرم درکیلوگرم وزن تر گیاه بوده است. نتایج نشان داد که در مورد کادمیوم بیشترین غلظت مشاهده شده با میزان1/529 میلی گرم در کیلوگرم وزن تر گیاه مربوط به اسفناج و کمترین میزان مشاهده مربوط به کاهو با میزان0/012 میلی گرم در کیلوگرم وزن تر گیاه بوده است.

لینک کمکی