فایل رایگان بررسي اثر پارامتر هم ارز ماسه SE بر مدول الاستيسيته ي بتن اليافي حاوي فوق روان کننده با/ بدون استفاده از ماده معدني خاکستر پوسته برنج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثر پارامتر هم ارز ماسه SE بر مدول الاستيسيته ي بتن اليافي حاوي فوق روان کننده با/ بدون استفاده از ماده معدني خاکستر پوسته برنج :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

امروزه بتن های الیافی و پیشرفت این نمونه بتن ها در تکنولوژی بتن مورد توجه مهندسین و محققین قرار گرفته است. همچنین استفاده از افزودنی های معدنی در مسیر پیشرفت توسعه خواص مربوط به بتن و دوام آن، با درنظر گرفتن مسائل اقتصادی و زیست محیطی نیز از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. لذا با توجه به اهمیت استفاده از این نوع بتن و مواد افزودنی معدنی خاکستر پوسته برنج، مطالعه و بررسی بتن مذکور با ماده معدنی خاکستر پوسته برنج مدنظر قرار گرفت. در این تحقیق به دلیل تحقیقات محدود در مورد پارامتر ارزش ماسه ای (SE*، با بررسی اثر پارامتر SE بر روی بتن الیافی به همراه پوزولان خاکستر پوسته برنج، دستیابی به تغییرات مدول الاستیسیته میسر شد. در این تحقیق از دو مرحله طرح اختلاط استفاده شده است. با استفاده از طرح اختلاط اول، در حضور نسبت های مختلف خاکستر پوسته برنج (15% و 30%) جایگزین بخشی از سیمان، نمونه ها ساخته شده و مورد آزمایش قرار گرفته است. در این تحقیق از ماده افزودنی فوق روان کننده پلی کربوکسیلات استفاده شده که در طرح اختلاط اول ثابت و در طرح اختلاط دوم متغیر می باشد. در هر دو طرح اختلاط مقدار آب ثابت است. نمونه ها در قالب های استوانه ای استاندارد 150*300 میلیمتر قالب گیری و متراکم شدند. مدت نگهداری این نمونه ها 28 روزه می باشد. در نهایت مدول الاستیسیته نمونه ها مورد آزمایش قرار گرفته و با یکدیگر مقایسه شدند. این نگهداری این نمونه ها 28 روزه می باشد. در نهایت مدول الاستیسیته نمونه ها مورد آزمایش قرار گرفته و با یکدیگر مقایسه شدند. این نتایج به دست آمد که افزودن 15% خاکستر پوسته برنج به نمونه های بتنی الیافی فلزی مدول الاستیسیته را به مقدار کمی افزایش داده است. رساندن خاکستر پوسته برنج از 15% به 30% باعث تغییرات کاهشی در روند مدول الاستیسیته دارد که در نمونه های دارای SE حدود 90% افت بیش تری دارد.

لینک کمکی