فایل رایگان بررسي اثر تراکم پايه هاي اسکله در ايجاد امواج عرضي به کمک مدل FLOW-3D

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثر تراکم پايه هاي اسکله در ايجاد امواج عرضي به کمک مدل FLOW-3D :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

عبور آب از بین موانع موجود در مسیر جریان مجاری روباز، سبب شکل گیری لایه ی مرزی در بالادست موانع و جداشدگی خطوط جریان در پایین دست موانع و ایجاد جریانهای گردابه ای میشود. از همپوشانی گردابهای ایجادشده از هر مانع، امواج سطحی با راستای انتشار عمود بر جریان آب تشکیل و زمانی که فرکانس گرداب ناشی از موانع با فرکانس امواج یکسان شود، امواج با حداکثر دامنه شکلگرفته و پدیدهی تشدید رخ میدهد. این پدیده یکی از عوامل مهم در تخریب سواحل و سازه های دریایی میباشد، پایه های پلها و اسکله ها، درختها، نیزارها در مسیر رودخانه بسته به نوع و شکل قرارگیری در مسیر جریان آب مثال بارز از موانع در مسیر جریان سیال میباشند که با شناخت و پیشبینی زمان و مکان و میزان تشکیل آن میتوان از خاصیت مخرب آن جلوگیری و درعینحال با مهار انرژی این امواج در جهت تولید انرژیهای مفید مانند تولید برق بهره برداری نمود. هدف از تحقیق حاضر فایل رایگان بررسي اثر تراکم پايه هاي اسکله در ايجاد امواج عرضي به کمک مدل FLOW-3D میباشد. برای این منظور موانع مربعی در حالت برخورد جریان به راس با تراکم های مختلف و در شرایط مختلف جریان ازنظر دبی موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در هر دو دبی 12 و 24 لیتر بر ثانیه با افزایش فاصله بین هر پایه اسکله در هر ردیف دامنه موج کاهش پیداکرده است به طوریکه در دبی 12 لیتر بر ثانیه با افزایش فاصله بین پایه های اسکله در یک ردیف از 60 به 180 میلی متر شاهد کاهش 79 درصدی H/L هستیم.

لینک کمکی