فایل رایگان بررسي اثر خاک اره و خاکستر خاک اره بر خصوصيت آبگريزي خاک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثر خاک اره و خاکستر خاک اره بر خصوصيت آبگريزي خاک :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

آبگریزی و عدم نفوذ آب به داخل خاک یک مشکل جدی هم از نظر عدم نفوذ و ذخیره آب داخل خاک و هم از نظر فرسایش وایجاد رواناب می باشد. با توجه به توصیه های فراوان به منظور کاهش آلودگی فلزات سنگین در خاک مبنی بر اضافه کردن خاکاره به خاک این تحقیق به منظور بررسی اثر خاک اره و خاکستر آن از نظر آبگریزی انجام شد. به این منظور به روش اندازه گیریزمان نفوذ آب به خاک دو تیمار خاک اره و خاکستر خاک اره به نسبت های 5، 10 و 25 درصد وزنی در سه تکرار به خاک سحطیاضافه شد. نتایج نشان داد به طور متوسط زمان نفوذ قطره آب به خاک برابر با 116.33 ثانیه است که بر اساس تقسیم بندی دکرو ریتسما خاک در کلاس آبگریزمی باشد. با اضافه کردن خاک اره زمان نفوذ قطره آب به طور متوسط به 62.67 ثاینه در تیمار 25درصد خاک اره کاهش یافت که کلاس آبگریزی به نسبتا آبگریز تغییر کرد. خاکستر خاک اره بر خلاف خاک اره زمان نفوذ آب بهخاک را افزایش داد و زمان نفوذ به 923 ثانیه در تیمار 25 درصد خاکستر خاک اره رسید. کلاس آبگریزی خاک به خاک شدیداآبگریز تغییر کرد. خاک اره به واسطه قدرت جذب بالا باعث و سطح ویژه بالا باعث افزایش نفوذ قطره آب به خاک میشود.

لینک کمکی