فایل رایگان بررسي اثر دما و فشار بر عملکرد قطره چکان هاي تنظيم کننده و غير تنظيم کننده رايج در شمال خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثر دما و فشار بر عملکرد قطره چکان هاي تنظيم کننده و غير تنظيم کننده رايج در شمال خوزستان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

از آن جا که دبی قطره چکان ها تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون فشار، ضریب تغییرات ساخت، گرفتگی و دمای آب آبیاریتغییر می کند بنابراین برای ارزیابی اثرات دما و فشار بر دبی قطره چکان ها، 4نوع قطره چکان رایج در بازار خوزستان تهیه گردید ودر آزمایشگاه آبیاری دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد دزفول مورد آزمایش قرار گرفت. در این پژوهش اثر 4دمای آب شامل50، 40، 30، 20 درجه سانتی گراد در 4 فشار 20، 15، 10، 5 متر بررسی شد. برای انجام این کار ابتدا در دمای آزمایشگاه (20 درجه)دبی قطره چکان ها بدست آمد و ضریب تغییرات ساخت برای هر کدام تعیین شد. بر طبق این ضریب و با استفاده از انجمنمهندسان کشاورزی آمریکا طبقه بندی کیفی قطره چکان ها انجام شد که در نتیجه آن قطره چکان های A ، B ، D عالی بودند و Cدر مرز متوسط قرار گرفت. هر 4 قطره چکان در ادامه در دماهای دیگر مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای انجام این آزمایش دردماهای 50، 40، 30 درجه از مخزنی مجهز به المنت و دستگاه کنترل درجه حرارت استفاده شد. پس از انجام محاسبات برای 4قطره چکان، اثر 4تیمار دما در 4 فشار مورد محاسبه شد و با استفاده از نرم افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در 2 موردشامل B و D اثر دما بر روی دبی معنت دار و در بقیه موارد (A و C) افزایش دما روی دبی تاثیر معنا داری نداشت.با توجه بهنتایج بدست آمده با افزایش دمای آب، دبی قطره چکان های غیر تنظیم کننده فشار افزایش می یابد به صورتی که با بالا رفتن Xدر معادله دبی- فشار این افزایش با شیب بیشتری صورت می گیرد. در قطره چکان های تنظیم کننده فشار افزایش دما در 2 مورد A و C اثر معنا دار بر روی دبی قطره چکان ها نداشت و در مورد قطره چکان D باعث کاهش دبی شد.

لینک کمکی